Pic_cover _AF grants 20 MB

โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

 

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560  มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย มร.อิโตมิ วะตะนะเบะ กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมด้วย นายสุชาติ นาคเสวก กรรมการ เลขาธิการและรองเหรัญญิกมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหาร จำนวน 20 แห่ง งบประมาณ 20 ล้านบาท ให้แก่โรงเรียนใน “โครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษเร่งด่วน (ICU School)” สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหาร โดยมี นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการรับมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว ณ คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

GALLERY