6_interview_announcement_Uni

โครงการ : ทุนส่งน้องเรียนจบ

มูลนิธิฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา″ระดับอุดมศึกษา″
ในโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ประจำปีการศึกษา 2560

โดยนักศึกษาสามารถเข้าไปดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้จากไฟล์ที่แนบไว้ในหน้าเว็บนี้ หลังจากที่นักศึกษาได้ตรวจสอบรายชื่อ และพบว่าตนเองเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนในระดับอุดมศึกษาแล้ว นักศึกษาจะต้องยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561   โดยการโทรศัพท์รายงานตัวมายังมูลนิธิฯ ด้วยตนเอง      ที่เบอร์ 0-2247-9547 หรือ       0-2247-7000 ต่อ 1560,1569, 1517, 1509, 1512  

***หากไม่รายงานตัวภายในวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

โดยนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่รายงานตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องเข้าสัมภาษณ์ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561  ณ อาคารศรีอยุธยา ถนนพญาไท ชั้น 15                                          (กำหนดการสามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์ที่แนบในหน้าเว็บนี้)

 


ดาวน์โหลดรายละเอียดตามไฟล์ด้านล่าง

  >>กำหนดการ
>>รายชื่อระดับอุดมศึกษา

>>ใบรับเงินค่าพาหนะ

 

หมายเหตุ:  มูลนิธิฯ จะช่วยเหลือค่าเดินทางสำหรับนักศึกษาที่เดินทางมาสอบสัมภาษณ์ ตามสถานที่ในวัน-เวลาดังกล่าวตามจริง แต่ไม่เกินอัตราเงินช่วยเหลือสูงสุดที่กำหนดไว้ตามระเบียบของมูลนิธิฯ  โดยให้เตรียมเอกสารมาดังนี้

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • เอกสารหลักฐาน เช่น ใบเสร็จ / ตั๋ว / เอกสารที่ระบุค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ (ตัวจริง)

–     ขอสงวนสิทธิ์การจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเดินทางให้เฉพาะนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เท่านั้น

–     ในกรณีที่ต้นสังกัดจัดรถเพื่อพานักศึกษาเดินทางมา จะไม่สามารถเบิกค่าช่วยเหลือการเดินทางได้

(เนื่องจากกรณีนี้สามารถทำเรื่องเบิกจากทางต้นสังกัดของท่านได้โดยตรง)

 

* กรุณาเตรียมเอกสารให้พร้อม หากเอกสารไม่ครบ นักศึกษาท่านนั้นจะไม่สามารถเบิกค่าช่วยเหลือการเดินทางได้ทุกกรณี