Banner - Scholar_Announce (1)

โครงการ : ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท

มูลนิธิฯ ได้พิจารณาผู้ผ่านการสัมภาษณ์รอบสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ที่มีรายชื่อในลำดับที่ 1 จะได้รับสิทธิ์ในการส่งเอกสารและรอการตอบรับอย่างเป็นทางการจากมหาวิทยาลัยเป็นลำดับแรก หากไม่สามารถได้รับเอกสารในเวลาที่กำหนด ผู้ที่มีรายชื่อในลำดับถัดไปจะได้รับสิทธิ์นั้นทันที  โดยทีมงานมูลนิธิฯจะติดต่อไปตามลำดับ

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อมูลนิธิฯได้ที่ 02-247-7000 ต่อ 1569 หรือ 1512 หรือ 02-247-9547 (สายตรง) ในวันและเวลาทำการ
ลำดับที่ 1
นายเอกชัย ขวัญบัว    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลำดับที่ 2
นางสาวลลิตา จันทร์เทียน  มหาวิทยาลัยมหิดล

ลำดับที่ 3
นางสาวเบญญาภา ชุณหภิญโญกุล       มหาวิทยาลัยเชียงใหม่