โครงการ : ทุนส่งน้องเรียนจบ

คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้เสร็จสิ้นการพิจารณาผู้ได้รับทุนการศึ กษาโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยน้องๆ นักศึกษาสามารถดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนของแต่ละชั้นปี กำหนดการ แผนที่ เอกสารประกอบการรับทุนและแบบฟอร์มต่างๆ  ได้ตามไฟล์ด้านล่าง

*** หลังจากดูประกาศรายชื่อแล้ว นักศึกษาที่ได้รับทุนฯ ทุกคน ทุกระดับชั้น จะต้องดำเนินการดังนี้

รายงานตัวทางโทรศัพท์ด้วยตัวเอง เพื่อยืนยันการเข้าร่วมพิธีมอบทุนต่อเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 โดย

   1. โทรศัพท์ยืนยันสิทธิ์ ที่เบอร์ 02-247-7000 ต่อ คุณอรอนงค์ 1560, คุณนครินทร์ 1517, คุณภาวัต 1569,คุณอมรรัตน์ 1509 และ คุณปิยวรรณ 1512
   2. รายงานตัวกับสถาบันการศึกษา เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรืออาจารย์ส่งแบบฟอร์มตอบรับการเข้าร่วมพิธีมอบทุนกลับมายังมูลนิธิฯ ทางโทรสาร 0-2642-6826 หรืออีเมล์ ajtfoundation@gmail.com ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560หากนักศึกษาทุนฯ  ท่านใดไม่รายงานตัวและส่งแบบตอบรับภายในเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ พิธีมอบทุนการศึกษา
    วันที่      :   27 กุมภาพันธ์ 2560  (นักศึกษาทุนฯ ทุกคนจำเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้งวัน)
    เวลา      :   08.00 – 16.00 น.
    สถานที่   :   ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ (ดูแผนที่ประกอบ)
    การแต่งกาย   :  ครึ่งเช้า  : ชุดนักศึกษา สุภาพ เรียบร้อย
                        ครึ่งบ่าย  : ชุดเสื้อยืด กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ หรือชุดที่มีความสะดวก คล่องตัว เหมาะแก่การเข้าร่วมกิจกรรม**นักศึกษาทุนฯ ทุกคนต้องอยู่ร่วมกิจกรรมทั้งวัน**การเตรียมตัวและเตรียมเอกสารต่างๆ ทั้งก่อน และในวันพิธีมอบทุน น้องๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสาร
    “รายละเอียดการเข้าร่วมพิธีมอบทุน และการเตรียมเอกสารประกอบการรับทุนการศึกษาโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ประจำปีการศึกษา 2559”
    (โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน ชัดเจน)เอกสารและแบบฟอร์มอื่นๆ ดาวน์โหลดตามไฟล์ด้านล่าง