13.Facebook_Banner

โครงการ : ทุนส่งน้องเรียนจบ

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น ปวช. ปวส และ ปริญญาตรี  และขอเชิญชวนผู้ได้รับทุนการศึกษาทุกท่านเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ โดยท่านสามารถดูรายละเอียดในการมาร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

 

*กรุณาดาวน์โหลดไฟล์ที่จะเป็นจะต้องปริ้นท์เพื่อนำไปใช้ในวันพิธีมอบทุนการศึกษา และอ่านรายละเอียดอย่างถี่ถ้วน

 

รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

  >>ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

  >>ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

  >>ระดับชั้นอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)

 

รายละเอียดพิธีมอบทุนการศึกษา

  >>กำหนดการ

 >>รายละเอียดพิธีมอบทุนการเตรียมเอกสารสำหรับรับทุน

 >>แบบฟอร์มเข้าร่วมกิจกรรมพิธีมอบทุนฯ

 >>แผนที่สโมสรทหารบก

แบบฟอร์มที่ต้องนำมาใช้รับทุนการศึกษาและค่าเดินทาง

 >>ใบรับเงินทุน ระดับอาชีวศึกษา

 >>ใบรับเงินทุน ระดับอุดมศึกษา

 >>ใบรับเงินค่าเดินทาง

 >>แบบตอบรับการเป็นนักศึกษาทุนปี 1 เท่านั้น

 >>แบบขอเปลี่ยนเลขบัญชีรับเงินทุน (เฉพาะนักศึกษาทุนเก่า-ถ้ามี)

 

เอกสารที่ต้องนำมาพิธีมอบทุนการศึกษาฯ

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 ใบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • หน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคาร 1 ใบ (สำหรับนักศึกษาทุนใหม่ และ นักศึกษาทุนเก่าที่ต้องการเปลี่ยนบัญชีธนาคาร)
  • ใบเสร็จ ค่าเดินทาง ที่จะนำมาเบิกกับมูลนิธิฯ

 

หมายเหตุ: ขอให้ผู้ได้รับทุนการศึกษา โทรศัพท์มาที่ 02-247-9547 (สายตรง) หรือ 02-247-7000 หมายเลขต่อ 1560 / 1569 / 1517 / 1577 ในเวลาทำการ จนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมพิธีรับมอบทุนการศึกษา และให้ทางสถาบันการศึกษา ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมกลับมายังมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ โดยส่งอีเมลมาที่ ajtfoundation@gmail.com (ระบุชื่อและสถาบันให้ชัดเจน) หรือแฟกซ์มาที่ 02-642-6826 (อัตโนมัติ)