การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”

15-02-18 - 18-03-18 All day

Banner_calenda4-2

การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”


วันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2561
โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”
กิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560
สถานที่ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี

3king10-2019

×