“ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ”
About Us มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ


Ajinomoto foundation

“ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ”

“มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคมไทย ผ่านการพัฒนาด้านการศึกษา และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้านอื่นๆ มาต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ ในการช่วยเหลือสังคม 5 ส่วนหลักๆ ดังนี้

  1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับชั้น โดยให้ทุนการศึกษาและให้ความช่วยเหลืออื่นๆ ในด้านการศึกษา
  2. เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ ในประเทศไทย
  3. เพื่อช่วยเหลือสาธารณกุศล
  4. เพื่อร่วมมือกับสถาบันอื่นที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน เพื่อความสะดวกในการดำเนินงานและขยายงานสาธารณประโยชน์
  5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจตอบแทนสังคมไทย โดยการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาและศักยภาพของเด็กไทย และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องโดยการให้ความช่วยเหลือนั้นจะคำนึงถึงสิ่งที่ผู้รับต้องการเป็นหลักสำคัญ

History ความเป็นมา


กิจกรรมเพื่อสังคม สู่จุดเริ่มต้น “มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ”

การทำกิจกรรมเพื่อสังคมในกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ ในประเทศไทย มีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นก้าวเข้ามาก่อตั้งโรงงานในประเทศไทยแห่งแรก เมื่อปี พ.ศ.2503 จนต่อมาสังคมไทยได้ให้ความนิยมผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่างแพร่หลาย เมื่อบริษัทฯ ได้ผลกำไรจากกิจการ ก็ยังคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน ประชาชน และสังคมไทยโดยส่วนรวม โดยบริษัทฯ ได้เฉลี่ยผลกำไรส่วนหนึ่งกลับไปทำประโยชน์ให้แก่สังคม อาทิเช่น บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศล บริจาคเงินให้กิจการของสภากาชาดไทย และโรงพยาบาลต่างๆ เป็นต้น ความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ บริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่สำคัญไม่น้อยกว่าความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงานของบริษัทฯ เอง เพราะยังมีประชาชนอีกมากที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ดังนั้นความคิดที่จะตั้งมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะจึงเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2514 แต่การจัดตั้งในขณะนั้นยังไม่สามารถทำได้ จึงได้ดำเนินกิจกรรมตอบแทนสังคมภายใต้รูปแบบกิจกรรมของบริษัทฯมาอย่างต่อเนื่อง

bottom

News update ข่าวสาร


bottom

Calendar ปฏิทินกิจกรรม


< 2017 >
December
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
November
November
November
November
November
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
January
January
January
January
January
January

Project โครงการ


  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

    อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการ
    เพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

    • สืบเนื่องจากโครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” ได้ดำเนินการสิ้นเสร็จไปเมื่อปี 2557 แต่เนื่องด้วยเจตนารมณ์ของมูลนิธิฯ ที่ยังคงมุ่งมั่น และเห็นความสำคัญของโรงอาหาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของโรงเรียน...

    ดูทั้งหมด

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

    50 ปี 50 โรงเรียน
    50 Years 50 Schools

    • เพื่อบริจาคเงินทุนสนับสนุนการสร้างโรงอาหารให้แก่โรงเรียนที่ไม่มีหรือขาดแคลนโรงอาหาร 50 โรงเรียนที่ (10 โรงเรียนต่อปี) โดยร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

    ดูทั้งหมด

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

    ออกค่าย...ได้ยิ้มไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
    Student Volunteer Camp

    • โครงการสนับสนุน การก่อสร้างอาคารต่างๆ ให้แก่โรงเรียนหรือหน่วยงานต่างๆ ที่ขาดแคลน เพื่อให้สามารถดำเนินการกิจกรรมต่างๆได้ โดยผ่านการดำเนินการของค่ายอาสาของนักศึกษา...

    ดูทั้งหมด

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

    ทุนส่งน้องเรียนจบ
    Help Student to Graduate

    • โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จบจบการศึกษาในแต่ละระดับ...

    ดูทั้งหมด

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

    ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
    เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ

    • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2519 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสังคมไทยในด้านการศึกษาเป็นหลัก และช่วยเหลือสังคมด้านอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย...

    ดูทั้งหมด

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

    ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท
    "ASEAN Scholarship"

    • ทุนการศึกษาจำนวน 1 ทุน ต่อปี ที่จะมอบให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อไปศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและศึกษาวิจัย)...

    ดูทั้งหมด

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

    ทุนการศึกษาสำหรับบุตร-ธิดา
    Scholarship for children of AJI

    • กิจกรรมมอบ "ทุนบุตร-ธิดา พนักงาน" ให้แก่ บุตร-ธิดา พนังงานบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ และบริษัทในเครือ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานและเป็นการสนับสนุน...

    ดูทั้งหมด

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

    รางวัล "อายิโนะโมะโต๊ะ อวอร์ด"
    Ajinomoto Award

    • มูลนิธิฯ มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น อายิโนะโมะโต๊ะ อวอร์ด ร่วมกับสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพ สมาคมโภชนการแห่งประเทศไทยฯ และสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

    ดูทั้งหมด

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

    พัฒนาคุณภาพชีวิตครู
    Teacher's Resident

    • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ กระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตครู”เพื่อปรับปรุง...

    ดูทั้งหมด

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

    วันเด็กแห่งชาติ
    Children's day

    • มูลนิธิฯ มอบผลิตภัณฑ์ สำหรับสนับสนุนงาน "วันเด็กแห่งชาติ" โดยมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่อยู่บริเวณโดยรอบสำนักงาน ...

    ดูทั้งหมด

  • จากใจถึงใจ สู้ภัยหนาว
    Winter Coat Donation

    • มูลนิธิฯ มอบเครื่องกันหนาว ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว ให้กับนักเรียน และคนในชุมชนที่ประสบภัยหนาว โดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสื่อมวลชนตามสถานีโทรทัศน์ต่างๆ......

    ดูทั้งหมด

  • จากใจถึงใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
    Heart to Heart for Flood Sufferer

    • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย สุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ(ประเทศไทย) จำกัด และผู้แทนกรรมการมูลนิธิฯ มอบผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ยำยำ จัมโบ้” มูลค่า 10,000 บาท …

    ดูทั้งหมด

  • อายิ...อาสา
    AJI Volunteer

    • กิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปลูกฝังความมีจิตอาสาให้กับเพื่อนพนักงานอายิโนะโมะโต๊ะ ให้รู้จักเป็นผู้ให้และร่วมกันตอบแทนสังคม กับกิจกรรมอาสาในรูปแบบต่างๆ...

    ดูทั้งหมด

  • สนับสนุนการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขชุมชน
    Public Health Service Center

    • นอกเหนือจากการช่วยเหลือสังคมไทยในด้านการศึกษา ตามวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะแล้ว มูลนิธิฯ ก็ได้ช่วยเหลือสังคมในด้านอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย...

    ดูทั้งหมด

  • “ส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้สารสนเทศ
    “บ้านรักชาติ” ”

    • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย พิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะได้ทำพิธีส่งมอบอาคารสารสนเทศ “บ้านรักชาติ” ซึ่งได้รับงบประมาณในการปรับปรุง มูลค่า 1,300,000 บาท ...

    ดูทั้งหมด


2017 Highlight โครงการเด่นประจำปี 2560
Contact Us ติดต่อเราที่อยู่ :
487/1 อาคารศรีอยุธยา ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
โทรศัพท์:
0-2245-1614, 0-2247-7000 ต่อ 1569,1509,1512,1517,1560 หรือ 0-2247-9547 (สายตรง)
โทรสาร :
02-642-6826
อีเมล์ :
ajtfoundation@gmail.comHSG_2018_Poster

×