interview_announcement

โครงการ : ทุนส่งน้องเรียนจบ

มูลนิธิฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษา “ระดับอาชีวศึกษา”
ในโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ประจำปีการศึกษา 2560

โดยนักศึกษาสามารถเข้าไปดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาระดับอาชีวศึกษาได้จากไฟล์ที่แนบไว้ในหน้าเว็บนี้ หลังจากที่นักศึกษาได้ตรวจสอบรายชื่อ และพบว่าตนเองเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนใน ระดับอาชีวศึกษาแล้ว  นักศึกษาจะต้องยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2561  โดยการโทรศัพท์รายงานตัวมายังมูลนิธิฯ ด้วยตนเอง ที่เบอร์ 0-2247-9547 หรือ 0-2247-7000 ต่อ 1560, 1569, 1517, 1509, 1512

***หากไม่รายงานตัวภายในวันที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์

โดยนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ที่รายงานตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะต้องเข้าสัมภาษณ์ใน วันที่ 17 มกราคม 2561 ณ อาคารศรีอยุธยา ถนนพญาไท ชั้น  15 (กำหนดการสามารถดาวน์โหลดได้จากไฟล์ที่แนบในหน้าเว็บนี้)

 

 


หมายเหตุ:  มูลนิธิฯ จะช่วยเหลือค่าเดินทางสำหรับนักศึกษาที่เดินทางมาสอบสัมภาษณ์ ตามสถานที่ในวัน-เวลาดังกล่าวตามจริง แต่ไม่เกินอัตราเงินช่วยเหลือสูงสุดที่กำหนดไว้ตามระเบียบของมูลนิธิฯ  โดยให้เตรียมเอกสารมาดังนี้

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ใบ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  • เอกสารหลักฐาน เช่น ใบเสร็จ / ตั๋ว / เอกสารที่ระบุค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ (ตัวจริง)
  • ขอสงวนสิทธิ์การจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเดินทางให้เฉพาะนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เท่านั้น
  • ในกรณีที่สถาบันต้นสังกัดจัดรถเพื่อพานักศึกษาเดินทางมา จะไม่สามารถเบิกค่าช่วยเหลือการเดินทางได้ (เนื่องจากกรณีนี้สามารถทำเรื่องเบิกจากทางต้นสังกัดของท่านได้โดยตรง)

* กรุณาเตรียมเอกสารให้พร้อม หากเอกสารไม่ครบ นักศึกษาท่านนั้นจะไม่สามารถเบิกค่าช่วยเหลือการเดินทางได้ทุกกรณี