board-top-03-varong-th

ชื่อ– สกุล

  • นายวรงค์ ประยูรพงศ์

วัน/เดือน/ปี เกิด

  • 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2510

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2528 – 2532 ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
พ.ศ. 2527 – 2524 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย

ประวัติการทำงาน และ ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

กรกฎาคม 2557 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการ บริษัท เอบี โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการ บริษัท เอซ แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด
กรรมการ บริษัท เอราวัณพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
กรรมการ บริษัท สยามโตไก จำกัด
กรกฎาคม 2555 – กรกฎาคม 2557 กรรมการสมทบ รับผิดชอบฝ่ายการเงินและบัญชี และฝ่ายการจัดการธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
มีนาคม 2551 – กรกฎาคม 2555 ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่
กรรมการบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะโฟรเฃ่นฟูดส์  (ประเทศไทย) จำกัด
มีนาคม 2500 – มีนาคม 2551 ผู้จัดการกลุ่มงาน “Internal Control Preparation” บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โค., อินค์ ประเทศญี่ปุ่น
กรกฎาคม 2532    เข้าทำงานที่บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

ประวัติการอบรม

พ.ศ. 2554 โปรแกรมอบรมการจัดการข้ามวัฒนธรรม (Program for Cross Cultural Management) จัดโดย
สมาคมทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล หรือ AOTS ที่ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 3 สัปดาห์
พ.ศ. 2553 โปรแกรมอบรม New Accounting Law “The New Act of Legislation of Accounting” จัดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยระยะเวลา 1 วัน
โปรแกรมอบรม “TAS #36 Impairment of Assets” จัดโดยสำนักงานสอบบัญชีดีไอเอ ระยะเวลา 1 วัน
พ.ศ. 2540 โปรแกรมอบรม “The Accounting and Tax for the system of manage Float” จัดโดย สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย ระยะเวลา 1 วัน
พ.ศ. 2537 โปรแกรมอบรมหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ขั้นต้น จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าศูนย์วัฒนธรรมเอเซียและทุนฝึกอบรมเทคนิคโพ้นทะเล ที่ประเทศไทย ระยะเวลา 3 เดือน
ฝึกงานด้านบัญชีและการเงิน บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โค., อินค์ ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 1 ปี