ประวัติ นักศึกษาทุนระดับปริญญาโท

Pic_Ms_Phattharawan9-1

ชื่อ นางสาวภัทรวรรณ หงษ์คำ


ประวัติการศึกษา

2559 – 2562
ได้รับทุนการศึกษาโครงการ ASEAN SCHOLARSHIP ปีที่ 7 ศึกษาวิจัย และ ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ชีวิต มหาวิทยาลัยโตเกียว
ประทศญี่ปุ่น
2553 – 2557
ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร คณะเกษตรกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เกรดเฉลี่ย 3.89)
2550 – 2553
มัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทย์ – คณิต โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย(เกรดเฉลี่ย 3.70)

 


ปัจจุบัน

ศึกษาวิจัยอยู่ที่มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น


ความในใจ

ขอขอบคุณมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะที่ได้มอบโอกาสดีดีให้กับลูกเกษตรคนนี้ หนูสัญญาว่าจะศึกษาเล่าเรียนให้เต็มกำลังความสามารถ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด เพื่อนำความรู้มาพัฒนาการเกษตรของประเทศให้กลายเป็นผู้นำทางการเกษตรของเอเชียและของโลกต่อไป

GALLERY


Profile : ASEAN Scholarship

Pic_Ms_Phattharawan9-1

Name Ms. Phattharawan Hongkham

 


Education

2016 – 2019
Granted ASEAN Scholarship by Ajinomoto Foundation Thailand No. 7 Research study and Master degree, Graduate school of Agricultural and life science University of Tokyo, Japan
2010 – 2014
Bachelor dgree Agricultural Biotechnology University Kasetsart University(GPA = 3.89)
2007 – 2010
High School (Science/Math program) from Princess Chulabhorn’s College Chiang rai (GPA = 3.70)

 


Present

 


Impressions

Thank you very much for great opportunity. I will do my best. When I graduate, I will develop agriculture not only in Thailand or Japan but also countries around the world. Especially, Thailand will become the leader of Agriculture in Asia and the world.

 

GALLERY