โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

Pic cover_Nutrition Education and Training No.2_23,26-11-2017

โครงการ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560


สถานที่

ณ โรงแรมอิสติน มักกะสัน และ อายิโนะโมะโต๊ะ คุกกิ้ง คลับ กรุงเทพฯ


วันที่

23-26 พฤศจิกายน 2560


รายละเอียด

เมื่อวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2560 มูลนิธิฯได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในพื้นที่ภาคกลางจำนวน 11 โรงเรียน ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารในโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ณ โรงแรมอิสติน มักกะสัน และ อายิโนะโมะโต๊ะ คุกกิ้ง คลับ กรุงเทพฯ

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย มร.อิโตมิ  วะตะนะเบะ กรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ  พร้อมด้วย ท่านญาณกร จันทหาร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารและโภชนาการ และทีมงานจากทั้ง 2 สถาบัน มาร่วมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านโภชนาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติอันเห็นผลเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้และปรับปรุงภาวะโภชนาการของนักเรียนได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ และต่อยอดให้เป็นศูนย์กลางด้านโภชนาการให้แก่โรงเรียนใกล้เคียงต่อไป

 

GALLERY