โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

Pic cover_Nutrition Education and Training No.3_21,24-12-2017

โครงการ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560


สถานที่

ณ โรงแรมคุ้มภูคำ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันที่

21-24 ธันวาคม 2560


รายละเอียด

เมื่อวันที่ 21-24 ธันวาคม 2560 มูลนิธิฯได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ในพื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงแรมคุ้มภูคำ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย นายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ  พร้อมด้วย นายอุดม แปงทิศ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารและโภชนาการ และทีมงานจากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มาร่วมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านโภชนาการทั้งภาคทฤษฎีและการปฎิบัติอันเห็นผลเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้และปรับปรุงภาวะโภชนาการของนักเรียนได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ และต่อยอดให้เป็นศูนย์กลางด้านโภชนาการให้แก่โรงเรียนใกล้เคียงต่อไป

 

GALLERY