โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

Pic cover_Nutrition Education and Training No.4_25,28-1-2018

โครงการ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560


สถานที่

ณ โรงแรมพาราไดซ์ จังหวัดอุดรธานี และ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี


วันที่

25-28 มกราคม 2561


รายละเอียด

เมื่อวันที่ 25-28 มกราคม 2561 มูลนิธิฯได้จัด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันจากโรงเรียนในพื้นที่ภาคอีสานเหนือ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารในโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ณ โรงแรมพาราไดซ์ จังหวัดอุดรธานี และ แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย นายพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานกรรมการ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมด้วย ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต1 ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และผศ.เกษรา มานันตพงศ์ อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารและโภชนาการ และทีมงานจากทั้ง 2 สถาบัน มาร่วมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านโภชนาการทั้งภาคทฤษฎีและการปฎิบัติอันเห็นผลเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้และปรับปรุงภาวะโภชนาการของนักเรียนได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ และต่อยอดให้เป็นศูนย์กลางด้านโภชนาการให้แก่โรงเรียนใกล้เคียงต่อไป

 

GALLERY