โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

Pic cover_Nutrition Education and Training No.5_15,18-2-2018

โครงการ

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560


สถานที่

ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ


วันที่

15-18 กุมภาพันธ์ 2561


รายละเอียด

เมื่อวันที่ 15-18 กุมภาพันธ์ 2561 มูลนิธิฯได้จัด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโภชนาการครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันจากโรงเรียนในภาคอีสาน ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารในโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ณ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี และ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย นายสุชาติ นาคเสวก กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมด้วย ดร.โกวิท เพลินจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กิตติ สรณเจริญพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนาม อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารและโภชนาการ และทีมงานจากทั้ง 2 สถาบัน มาร่วมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านโภชนาการทั้งภาคทฤษฎีและการปฎิบัติอันเห็นผลเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้และปรับปรุงภาวะโภชนาการของนักเรียนได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านโภชนาการ และต่อยอดให้เป็นศูนย์กลางด้านโภชนาการให้แก่โรงเรียนใกล้เคียงต่อไป

 

GALLERY