อายิโนะโมะโต๊ะ มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างสถานบริการสาธารณสุขชุมชน กระทรวงสาธารณสุข


มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

พิธีมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างสถานบริการสาธารณสุขชุมชน กระทรวงสาธารณสุข


 

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย มร.อิโตมิ วะตะนะเบะ และ นายสุชาติ นาคเสวก กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมมอบเงินงบประมาณสำหรับใช้ในการก่อสร้างและปรับปรุงสถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นจำนวนเงินมูลค่า 1,000,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานรับมอบเงินในครั้งนี้ ด้วยเล็งเห็นความสำคัญในการอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดารให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขพื้นฐานได้ และมีสถานบริการสาธารณสุขชุมชนที่ดี

 

GALLERY