อายิโนะโมะโต๊ะ มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างบ้านพักครู ภายใต้โครงการ“พัฒนาคุณภาพชีวิตครู”


มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

มอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างบ้านพักครู ภายใต้โครงการ“พัฒนาคุณภาพชีวิตครู”


 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย สุชาติ นาคเสวก กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมทั้ง สุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิฯ ร่วมมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างบ้านพักครู ภายใต้โครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตครู” แก่ การุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เป็นจำนวนเงิน 1,200,000 บาท และส่งมอบเช็คเงินสดต่อให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณอีก จำนวน 3 โรงเรียน

โครงการดังกล่าวทางมูลนิธิฯ ได้ร่วมมือกับศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อสำรวจพื้นที่และดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งงบประมาณที่มูลนิธิฯ ได้มอบให้นี้ โรงเรียนจะนำไปดำเนินการก่อสร้างบ้านพักครู เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่คุณครูผู้สอนหนังสือให้กับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่ได้รับความลำบาก สำหรับบ้านพักครูแห่งใหม่นี้จะช่วยแยกห้องเรียนกับที่พักส่วนตัวของคุณครูออกเป็นสัดส่วนมากขึ้น ทำให้โรงเรียนสามารถใช้พื้นที่สำหรับการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่

 

GALLERY