Pic cover_Thungmaprao School

โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

 

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย นายพิเชียร  คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และทีมงานเดินทางไปส่งมอบอาคารโรงอาหาร ให้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งมะพร้าว ตำบล จ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง  ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ“อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2559 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวนเงิน 1,000,000 บาท  เพื่อให้โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ โดยมี นายปรีชา บัวกิ่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานในการรับมอบอาคาร

บรรยากาศในพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหาร ถึงแม้จะมีสายฝนโปรยปรายบ้างเล้กน้อย แต่ทุกคนเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ทั้งนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่ ที่ถูกสุขลักษณะ

GALLERY