โครงการ : ทุนส่งน้องเรียนจบ

 

การศึกษา ถือเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งของการพัฒนาประเทศ และเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการปูพื้นฐานให้มั่นคงพร้อมที่จะนำพาประเทศชาติของเราให้พัฒนาก้าวหน้าเทียบเท่าประเทศ อื่นๆ ได้ มีเด็กจำนวนไม่น้อยที่พลาดโอกาสทางด้านการศึกษาไปโดยไม่มีวันได้กลับมาเล่าเรียนอีก หนึ่งในสาเหตุที่เกิดเหตุการณ์นี้เนื่องจากสภาพครอบครัวที่ไม่พร้อม โดยเฉพาะสภาพทางด้านการเงิน หรือความยากจนของครอบครัว ทำให้โอกาสที่จะได้ศึกษาเล่าเรียนนั้นมีน้อยลง หรือเส้นทางของการศึกษาเล่าเรียนเป็นไปอย่างครึ่งๆ กลางๆ ไม่ถึงฝั่งฝันบ้างก็มี

ด้วยเหตุนี้ทำให้มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และต้องการหยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กๆ ที่ยากจน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน ซึ่งเป็นนโยบายหลักของมูลนิธิฯ ที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือหรือพัฒนาทางด้านการศึกษาเป็นหลัก โดยเริ่มต้นโครงการการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนนักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภายใต้โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 9 ปี

โดยเริ่มต้นโครงการจากการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 4 ในสายวิทยาศาสตร์ จำนวน 40 ทุน เพื่อส่งให้นักศึกษาเหล่านี้ได้มีโอกาสเล่าเรียนและสำเร็จการศึกษาได้จนจบหลักสูตร จนกระทั่งถึงปี 2554 ได้มีการขยายโอกาสทางการศึกษามากขึ้น โดยการเพิ่มจำนวนทุนการศึกษาขยายไปสู่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 เพิ่มขึ้นเป็น 85 ทุน

ในปี 2555 การให้ทุนการศึกษายังขยายโอกาสขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยขยายการให้ทุนไปยังนักเรียนนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา รวมถึงเพิ่มจำนวนทุนให้กับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมจำนวนทุนทั้งสิ้น 300 ทุน โดยนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะได้รับทุนคนละ 25,000 บาท/ปีการศึกษา และในระดับอาชีวศึกษา ทุนละ 15,000 บาท/ปีการศึกษา จนกระทั่งปี 2557 คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้มีการพิจารณาเห็นควรในการที่จะเพิ่มจำนวนเงินทุนของระดับอุมศึกษา เนื่องจากในระดับนี้เป็นระดับที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และมูลนิธิฯ ต้องการจะช่วยนักศึกษาเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียน จึงได้เพิ่มจำนวนเงินทุนจาก 25,000 บาท/ทุน/ปีการศึกษา เป็นทุนละ 27,500 บาท/ทุน/ปีการศึกษา จนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบันมีนักศึกษาทุนโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ของมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ที่ยังอยู่ในโครงการฯ จำนวน 300 คน และจบการศึกษาไปแล้ว 274 คน และมูลนิธิฯ ยังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการให้ทุนการศึกษานี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นโอกาสหนึ่งให้กับเด็กเหล่านี้ได้มีโอกาสด้านการศึกษา และเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของประชาติของเราต่อไป


Ok_Cover_HSG Leadership Camp 2561

พิธีมอบทุนการศึกษา “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ปีที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2561

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 แก่นักศึกษาจำนวน 316 คน รวมเป็นเงินทุนทั้งสิ้นกว่า 8,000,000 บาท โดยมี พิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมทั้งคณะกรรมการมูลนิธิฯ และได้รับเกียรติจาก ชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาทุนทุกคน โดยพิธีฯ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี …

 

trumbnail_1
กิจกรรม “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำ และเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ” รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องให้กับนักศึกษา “ทุนส่งน้องเรียนจบ” เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ…

trumbnail_1
โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ประจำปีการศึกษา 2557 เป็นการให้ทุนที่มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะมีการให้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เพื่อสานต่อโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนทุนการศึกษา…

2_FY2014_Factory-02
หลังจากพิธีมอบทุน โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ประจำปีการศึกษา 2557 เสร็จสิ้นไปในช่วงเช้าของวันที่ 10 มีนาคม 2558 ในภาคบ่าย มูลนิธิฯ ได้มีโอกาสพาน้องๆ นิสิต นักศึกษาทุน เดินทางไปเยี่ยมชม…


AF_HSG's camp(camera_1)_0495 (2)

โครงการ “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำ และเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ” ประจำปีการศึกษา 2557 เป็นโครงการต่อเนื่องจากการให้ทุนการศึกษา “ทุนส่งน้องเรียนจบ” เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆที่สนใจ…

 


โครงการที่ผ่านมา

2547-25532554-25552556

 

ประวัตินักศึกษา


 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 13
 • 16