โครงการ : ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

LOGO V

โครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ”


โครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” หนึ่งในโครงการหลัก ที่ช่วยสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารและผลิตภัณฑ์ให้กับค่ายอาสา จากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีโครงการค่ายอาสาที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแล้ว กว่า 40 โครงการ เพื่อนำงบประมาณไปก่อสร้างอาคารเรียน ห้องสมุด อาคารอเนกประสงค์ หรือโรงอาหาร ให้กับโรงเรียนหรือชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศbt01

 • ออกค่าย…ได้ยิ้ม
  ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปีที่ 5

  • ค่ายชมรมโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้รับงบสนับสนุนการก่อสร้าง จำนวน ...

  เพิ่มเติม

 • ออกค่าย…ได้ยิ้ม
  ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปีที่ 5

  • ค่ายกลุ่มนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับงบสนับสนุนการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 140,000 บาท...

  เพิ่มเติม

 • ออกค่าย…ได้ยิ้ม
  ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปีที่ 5

  • ค่ายองค์การบริหารนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้รับงบสนับสนุนการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 600,000 บาท...

  เพิ่มเติม

 • ออกค่าย…ได้ยิ้ม
  ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปีที่ 5

  • ค่ายชมรมปัญญาชนคนสร้างฝัน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้รับงบสนับสนุนการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 350,000 บาท...

  เพิ่มเติม

 • ออกค่าย…ได้ยิ้ม
  ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปีที่ 5

  • ค่ายชมรมภาพยนตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตกรุงเทพฯ ได้รับงบสนับสนุนการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน ...

  เพิ่มเติม

 • ออกค่าย…ได้ยิ้ม
  ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปีที่ 5

  • ค่ายคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับงบสนับสนุนการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 160,000 บาท...

  เพิ่มเติม

 • ออกค่าย…ได้ยิ้ม
  ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปีที่ 5

  • ค่ายชมรมชาวเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้รับงบสนับสนุนการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 380,000 บาท...

  เพิ่มเติม

 • ออกค่าย…ได้ยิ้ม
  ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปีที่ 5

  • ค่ายกลุ่มนิสิตมอน้ำชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับงบสนับสนุนการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 400,000 บาท...

  เพิ่มเติม

 • ออกค่าย…ได้ยิ้ม
  ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปีที่ 5

  • ค่ายชมรมค่ายอาสาพัฒนานนทรีทักษิณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับงบสนับสนุนการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 200,000 บาท...

  เพิ่มเติม

 • ออกค่าย…ได้ยิ้ม
  ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปีที่ 5

  • ค่าย SIIT Volunteer Club สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต ได้รับงบสนับสนุนการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 224,000 บาท...

  เพิ่มเติม

 • ออกค่าย…ได้ยิ้ม
  ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปีที่ 4

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย ปิยวรรณ อยู่นคร ผู้จัดการมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ให้กับ ศูนย์การเรียนรู้...

  เพิ่มเติม

 • ออกค่าย…ได้ยิ้ม
  ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปีที่ 4

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย สุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารห้องสมุดและห้องพยาบาล ให้กับ...

  เพิ่มเติม

 • ออกค่าย…ได้ยิ้ม
  ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปีที่ 4

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย ปิยวรรณ อยู่นคร ผู้จัดการมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารเอนกประสงค์ ให้กับ ชุมชนชาวมอร์แกน บ้านเกาะเหลา...

  เพิ่มเติม

 • ออกค่าย…ได้ยิ้ม
  ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปีที่ 4

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย สุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารเอนกประสงค์ ให้กับ...

  เพิ่มเติม

 • ออกค่าย…ได้ยิ้ม
  ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปีที่ 4

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย สุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารเอนกประสงค์ และห้องน้ำ ให้กับ...

  เพิ่มเติม

 • ออกค่าย…ได้ยิ้ม
  ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปีที่ 4

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย ปิยวรรณ อยู่นคร ผู้จัดการมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารเรียน ให้กับ มัสยิดดารุลอีมาน...

  เพิ่มเติม

 • ออกค่าย…ได้ยิ้ม
  ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปีที่ 4

  • ค่มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย สุชาติ นาคเสวก กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารเอนกประสงค์ ให้กับ...

  เพิ่มเติม

 • ออกค่าย…ได้ยิ้ม
  ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปีที่ 4

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย สุชาติ นาคเสวก กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารห้องสมุด ให้กับ โรงเรียนบ้านท่าแย้...

  เพิ่มเติม

 • ออกค่าย…ได้ยิ้ม
  ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปีที่ 4

  • ค่มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย สุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารเอนกประสงค์ ให้กับ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา...

  เพิ่มเติม

 • ออกค่าย…ได้ยิ้ม
  ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปีที่ 4

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย นายวรงค์ ประยูรพงศ์ กรรมการบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้แทนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมคณะ...

  เพิ่มเติม

 • ออกค่าย…ได้ยิ้ม
  ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปีที่ 4

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย นายวรงค์ ประยูรพงศ์ กรรมการบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้แทนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมคณะ...

  เพิ่มเติม

 • ค่ายอาสากลุ่มตะวันยิ้มแฉ่ง
  คณะสถาปัตฯ มจธ.

  • น้องๆ จากค่ายอาสากลุ่มตะวันยิ้มแฉ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านซอแบะ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน...

  เพิ่มเติม

 • กลุ่มรามฯ รักษ์ป่า
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย มร.เทะสึยะ นะคะโนะ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ให้กับ โรงเรียนบ้านกอกหลวง...

  เพิ่มเติม

 • ชุมนุมค่ายอาสาพัฒนาชาวไทยภูเขา
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย มร.เทะสึยะ นะคะโนะ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา ขนาด 6x15 เมตร ให้กับ ศูนย์การเรียนรู้...

  เพิ่มเติม

 • ชมรมปัญญาชนคนสร้างฝัน
  มหาวิทยาลัยราชภัฎสมเด็จเจ้าพระยา

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย มร.เทะสึยะ นะคะโนะ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารโรงอาหาร ขนาด 10x20 เมตร ให้กับโรงเรียนบ้านทุ่งต้นงิ้ว...

  เพิ่มเติม

 • องค์กรบริหารนักศึกษา
  มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย นายพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารห้องสมุด ขนาด 5x10 เมตร ให้กับ โรงเรียนบ้านวังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา...

  เพิ่มเติม

 • สโมสรนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย นายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารเรียนอนุบาล ให้กับ โรงเรียนตำรวจ...

  เพิ่มเติม

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยลาดกระบัง

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย มร.เทะสึยะ นะคะโนะ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารห้องสมุดและห้องพยาบาล ขนาด 6x12 เมตร ให้กับ โรงเรียนบ้านคำไผ่ ...

  เพิ่มเติม

 • กลุ่มนิสิตมอน้ำชี องค์การนิสิต
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย มร.เทะสึยะ นะคะโนะ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น...

  เพิ่มเติม

 • ค่ายรามอาสาพัฒนาภาคกลาง
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  • มูมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย คุณพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ขนาด 6x12 เมตร ให้กับโรงเรียนวัดช่องลม อ.ละอุ่น...

  เพิ่มเติม

 • ชมรมค่ายอาสาพัฒนานนทรีทักษิณ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย คุณพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารห้องสมุด ขนาด 8x12 เมตร ให้กับโรงเรียนวัดถ้ำพระพุทธ อ.รัษฎา จ.ตรัง...

  เพิ่มเติม

 • ชมรมอาสาพัฒนาชนบทและบำเพ็ญประโยชน์
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย คุณสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารเอนกประสงค์ ขนาด 6x9 เมตร...

  เพิ่มเติม

 • ชมรมอาสาพัฒนาชนบท
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย คุณสุชาติ นาคเสวก กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารโรงอาหาร ขนาด 6 x 12 เมตร ให้กับโรงเรียนจุฬาราษฎร์วิทยา...

  เพิ่มเติม

 • ค่ายวิศวะอาสาพัฒนาชนบท
  มหาวิทยาลัยศิลปากร

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย นางปิยวรรณ อยู่นคร ผู้จัดการมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารเรียน ขนาด 6x12 เมตร ให้กับโรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม จ.กำแพงเพชร ...

  เพิ่มเติม

 • กลุ่มรามฯ รักษ์ป่า
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย นางปิยวรรณ อยู่นคร ผู้จัดการมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ให้กับโรงเรียนบ้านหนองอนามัย อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี...

  เพิ่มเติม

 • ชมรมอาสานนทรีทักษิณ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย นางปิยวรรณ อยู่นคร ผู้จัดการมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ให้กับ โรงเรียนบ้านห้วยสารสาขา อ.เขาพนม จ.กระบี่ ...

  เพิ่มเติม

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย นายพิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารห้องสมุด ขนาด 8X12 เมตร ให้กับ โรงเรียนบ้านแม่ตะละ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ...

  เพิ่มเติม

 • ชมรมศิลป์อีสาน สาขาดุริยางคศิลป์พื้นบ้าน
  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย มร.เทะสึยะ นะคะโนะ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ พร้อมคณะ เดินทางไปส่งมอบอาคารศูนย์เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และห้องสมุดภูมิปัญญาท้องถิ่น ...

  เพิ่มเติม

 • ชมรมคนจรอาสา
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

  • น้องๆ นิสิตนักศึกษา อาสาสมัครจาก ชมรมคนจรอาสา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เดินทางไปศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”บ้านขุนสอง อ.อมก๋อย ...

  เพิ่มเติม

 • ชมรมโนรีไทร์
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

  • น้องๆ อาสาสมัครจากชมรมโนรีไทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้เดินทางไปศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดระยอง เพื่อก่อสร้างสระว่ายน้ำวารีบำบัด ขนาด 4x6 ให้กับ...

  เพิ่มเติม

 • เครือข่าวเยาวชนพัฒนาศักยภาพ
  Youth for Next Step

  • น้องๆ อาสาจาก จากเครือข่าวเยาวชนพัฒนาศักยภาพ Youth for Next Step ได้เดินทางไปโรงเรียนบ้านดงกลาง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เพื่อก่อสร้างอาคารการเรียนรู้อเนกประสงค์ ...

  เพิ่มเติม

 • ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์
  คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • หลังจากที่นักศึกษา ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ คณะรัฐศาสตร์ฯมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับงบประมาณสนับสนุนการออกค่ายอาสาจำนวนเงิน 110,000 บาท ...

  เพิ่มเติม

 • ค่าย Enlightenment มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
  ราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ

  • นักศึกษา ชาวค่าย Enlightenment มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ ได้เดินทางไปโรงเรียนบ้านพลั่งแท อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ...

  เพิ่มเติม

 • ค่ายสถาปัตย์อาสา
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • น้องๆ อาสาจาก ค่ายสถาปัตย์อาสา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เดินทางไปสร้างศูนย์การเรียนรู้และห้องเรียน ให้แก่ โรงเรียนบ้านฟองใต้อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์ ...

  เพิ่มเติม

 • ค่ายนนทรีทักษิณ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • น้องอาสาสมัครจาก ค่ายนนทรีทักษิณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เดินทางไปออกค่ายและจัดกิจกรรมให้แก่โรงเรียนบ้านเกาะนก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ...

  เพิ่มเติม

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
  เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

  • น้องๆ จากสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เดินทางไปยังมูลนิธินิมิตรใหม่เพื่อชีวิต อ.แม่ลาว จ.เชียงใหม่ ...

  เพิ่มเติม

 • นิสิตชมรมค่ายอาสาพัฒนา
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • น้องๆ นิสิตชมรมค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู ต.ทุ่งแก อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร เพื่อสร้างอาคารเรียนถาวรแบบสปช. 102 ...

  เพิ่มเติม

 • ชมรมวิศวกรรมโยธา
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม

  • น้องๆ นิสิตนักศึกษา จากชมรมวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหาดงิ้ว อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี เพื่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ให้กับ...

  เพิ่มเติม

 • ชมรมค่ายอาสานนทรีทักษิณ
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • พิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิฯ ได้ทำพิธีมอบเงินสนับสนุนให้กับน้องๆ นักศึกษาค่าย 2 ค่าย ได้แก่ ค่ายรามอาสาพัฒนาภาคกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ ค่ายอาสาพัฒนานนทรีทักษิณ...

  เพิ่มเติม

 • ค่ายรามอาสาพัฒนาภาคกลาง
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  • พิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิฯ ได้ทำพิธีมอบเงินสนับสนุนให้กับน้องๆ นักศึกษาค่าย 2 ค่าย ได้แก่ ค่ายรามอาสาพัฒนาภาคกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ ค่ายอาสาพัฒนานนทรีทักษิณ ...

  เพิ่มเติม