board-top-06
arun-1
arun-2

ชื่อ– สกุล

 • ดร.อรุณ ปรีดีดิลก

วัน/เดือน/ปี เกิด

 • 21 กันยายน พ.ศ. 2475

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

 • กรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

ประวัติการศึกษา

 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (2528)
 • ปริญญาเอก (Ph.D.) Southern Illinois University, Carbondale, Illinois, USA (2520)
 • ปริญญาโท (M.S.) Kansas States Teachers College, Emporia, Kansas, USA (2505)
 • ปริญญาตรี (B.A.) College of Emporia, Emporia, Kansas, USA (2504)
 • อนุปริญญา (A.A.) Warren Wilson College, North Carolina, USA (2502)

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2534-2535 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาและวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พ.ศ. 2532-2533 เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2531-2532 รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2530-2531 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2526-2530 รองอธิบดีกรมพลศึกษา
พ.ศ. 2522-2526 รองอธิบดีกรมการฝึกหัดครู
พ.ศ. 2521-2522 ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมการฝึกหัดครู
พ.ศ. 2518-2519 ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
พ.ศ. 2512-2517 ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูมหาสารคาม
พ.ศ. 2508-2512 ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก / มหาวชิรมงกุฎ
 • ประถมภรณ์ช้างเผือก / ประถมภรณ์มงกุฎไทย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ
 • ประถมภรณ์มงกุฎไทย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ
 • เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2/เหรียญจักรพรรดิมาลา/เหรียญลูกเสือสรรเสริญ/เหรียญกาชาด ชั้นที่ 2

เกียรติประวัติ

พ.ศ. 2537 ศิษย์เก่าดีเด่น กทม.
พ.ศ. 2535 ศิษย์เก่าดีเด่นของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2532 พ่อตัวอย่างประชาชนกิตติมศักดิ์มลรัฐเคนตั๊กกี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2512 ศิษย์เก่าดีเด่น Warren Wilson College, North Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา

boardtest
board06

 1. ชื่อ– สกุล ดร.อรุณ ปรีดีดิลก

 1. วันเดือนปีเกิด 21 กันยายน 2475

 1. ประวัติการศึกษา
 • — วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (2528)
 • — ปริญญาเอก (Ph.D.) Southern Illinois University, Carbondale, Illinois, USA (2520)
 • — ปริญญาโท (M.S.) Kansas States Teachers College, Emporia, Kansas, USA (2505)
 • — ปริญญาตรี (B.A.) College of Emporia, Emporia, Kansas, USA (2504)
 • — อนุปริญญา (A.A.) Warren Wilson College, North Carolina, USA (2502)

 1. ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

 1. ประสบการณ์การทำงาน
 • รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2534-2535)
 • เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาและวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติ (2534-2535)
 • เจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (2534-2535)
 • เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2532-253)
 • รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2531-2532)
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (2530-2531)
 • รองอธิบดีกรมพลศึกษา (2526-2530)
 • รองอธิบดีกรมการฝึกหัดครู (2522-2526)
 • ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมการฝึกหัดครู (2521-2522)
 • ลาศึกษาต่อต่างประเทศ (2519-2520)
 • ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ (2518-2519)
 • ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูมหาสารคาม (2512-2517)
 • ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง (2508-2512)
 • หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ กรมการฝึกหัดครู (2505-2507)
 • ลาศึกษาต่อต่างประเทศ (2500-2505)
 • ครูจัตวาประจำกรม หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู (2497-2500)

 1. ประสบการณ์การเป็นกรรมการ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือแห่งชาติ
 • คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • อกศ.วิสามัญเฉพาะกิจประเมินบุคคลฯ สำนักงานข้าราชการครู
 • คณะอนุกรรมการคัดเลือกและเผยแพร่ผลงานดีเด่นแห่งชาติ โดย คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
 • คณะอนุกรรมการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
 • ที่ปรึกษาสมาคมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 • คณะกรรมการประสานงานแนะแนวของกระทรวงศึกษาธิการ
 • กคณะกรรมการสมาคมเกียรตินิยม
 • กรรมการอำนวยการสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย โดยพระบรมราชูปถัมภ์
 • รองประธานศูนย์ประสานงานกลางองค์การภาคเอกชนต่อต้านยาเสพติด
 • กรรมการอำนวยการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการมูลนิธิอายิโนะโมโต๊ะ
 • กรรมการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
 • กรรมการมูลนิธิส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย
 • อนุกรรมาธิการศึกษาการปฏิรูปโครงสร้างการศึกษาไทย

 1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
 • มหาวชิรมงกุฎ
 • ประถมภรณ์ช้างเผือก
 • ประถมภรณ์มงกุฎไทย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ
 • เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา
 • เหรียญลูกเสือสรรเสริญ
 • เหรียญกาชาด ชั้นที่ 2

 1. รางวัลเกียรติยศ
 • 2537 ศิษย์เก่าดีเด่น กทม.
 • 2535 ศิษย์เก่าดีเด่นของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 • 2532 พ่อตัวอย่าง

  ประชาชนกิตติมศักดิ์มลรัฐเคนตั๊กกี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • 2512 ศิษย์เก่าดีเด่น Warren Wilson College, North Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา

 1. งานวิชาการ

  9.1 ตำรา

 • “การจัดสรรและการบริหารการศึกษานอกโรงเรียนในประเทศไทย” ไทยวัฒนาพานิช 2523
 • “การอุดมศึกษาและการศึกษาผู้ใหญ่” คุรุสภา 2523
 • “นักการศึกษาผู้ใหญ่และการสอน” บรรณกิจเทรดดิ้ง 2527

  9.2 งานวิจัย

 • การให้การศึกษาสำหรับครูประจำการ
 • การสำรวจความต้องการของหน่วยงานในกรมการฝึกหัดครู
 • สมรรถนะฐานสำหรับครู
 • องค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อการออกกลางคันของนักเรียนและการฝึกอบรมครูประจำการ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างครูฝึกหัดและการศึกษาผู้ใหญ่

  9.3 บทความ

 • “การฝึกหัดครูประจำการ: ทางเลือก” วารสารคุรุสภา เล่มที่ 6 พ.ศ.2526
 • “การฝึกหัดครู” วารสารประชากรศึกษา เล่มที่ 34 พ.ศ.2523
 • “แนวคิดเกี่ยวกับโรงเรียนชุมชน การศึกษาชุมชนและการพัฒนาชนบท” มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2523
 • “ทางเลือกเพื่อพัฒนาคุณภาพสำหรับอาจารย์วิทยาลัยครู” วารสารคุรุสภา เล่มที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522
 • “ประชากรกับการจัดการศึกษา” วารสารประชากรศึกษา เล่มที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2522
 • “การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม” วารสารการศึกษาเอกชน เล่มที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2523
 • “ปัญหาการฝึกหัดครู” วิทยานุสาร เล่มที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2523

boardtest
board06

 1. ชื่อ– สกุล ดร.อรุณ ปรีดีดิลก

 1. วันเดือนปีเกิด 21 กันยายน 2475

 1. ประวัติการศึกษา
 • — วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (2528)
 • — ปริญญาเอก (Ph.D.) Southern Illinois University, Carbondale, Illinois, USA (2520)
 • — ปริญญาโท (M.S.) Kansas States Teachers College, Emporia, Kansas, USA (2505)
 • — ปริญญาตรี (B.A.) College of Emporia, Emporia, Kansas, USA (2504)
 • — อนุปริญญา (A.A.) Warren Wilson College, North Carolina, USA (2502)

 1. ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

 1. ประสบการณ์การทำงาน
 • รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2534-2535)
 • เลขาธิการคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาและวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติ (2534-2535)
 • เจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (2534-2535)
 • เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2532-253)
 • รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2531-2532)
 • ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (2530-2531)
 • รองอธิบดีกรมพลศึกษา (2526-2530)
 • รองอธิบดีกรมการฝึกหัดครู (2522-2526)
 • ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมการฝึกหัดครู (2521-2522)
 • ลาศึกษาต่อต่างประเทศ (2519-2520)
 • ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ (2518-2519)
 • ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูมหาสารคาม (2512-2517)
 • ผู้อำนวยการวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง (2508-2512)
 • หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ กรมการฝึกหัดครู (2505-2507)
 • ลาศึกษาต่อต่างประเทศ (2500-2505)
 • ครูจัตวาประจำกรม หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู (2497-2500)

 1. ประสบการณ์การเป็นกรรมการ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิสภาลูกเสือแห่งชาติ
 • คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • อกศ.วิสามัญเฉพาะกิจประเมินบุคคลฯ สำนักงานข้าราชการครู
 • คณะอนุกรรมการคัดเลือกและเผยแพร่ผลงานดีเด่นแห่งชาติ โดย คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ
 • คณะอนุกรรมการส่งเสริมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
 • ที่ปรึกษาสมาคมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
 • คณะกรรมการประสานงานแนะแนวของกระทรวงศึกษาธิการ
 • กคณะกรรมการสมาคมเกียรตินิยม
 • กรรมการอำนวยการสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย โดยพระบรมราชูปถัมภ์
 • รองประธานศูนย์ประสานงานกลางองค์การภาคเอกชนต่อต้านยาเสพติด
 • กรรมการอำนวยการพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • กรรมการมูลนิธิอายิโนะโมโต๊ะ
 • กรรมการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
 • กรรมการมูลนิธิส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย
 • อนุกรรมาธิการศึกษาการปฏิรูปโครงสร้างการศึกษาไทย

 1. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
 • มหาวชิรมงกุฎ
 • ประถมภรณ์ช้างเผือก
 • ประถมภรณ์มงกุฎไทย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ
 • เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา
 • เหรียญลูกเสือสรรเสริญ
 • เหรียญกาชาด ชั้นที่ 2

 1. รางวัลเกียรติยศ
 • 2537 ศิษย์เก่าดีเด่น กทม.
 • 2535 ศิษย์เก่าดีเด่นของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
 • 2532 พ่อตัวอย่าง

  ประชาชนกิตติมศักดิ์มลรัฐเคนตั๊กกี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 • 2512 ศิษย์เก่าดีเด่น Warren Wilson College, North Carolina ประเทศสหรัฐอเมริกา

 1. งานวิชาการ

  9.1 ตำรา

 • “การจัดสรรและการบริหารการศึกษานอกโรงเรียนในประเทศไทย” ไทยวัฒนาพานิช 2523
 • “การอุดมศึกษาและการศึกษาผู้ใหญ่” คุรุสภา 2523
 • “นักการศึกษาผู้ใหญ่และการสอน” บรรณกิจเทรดดิ้ง 2527

  9.2 งานวิจัย

 • การให้การศึกษาสำหรับครูประจำการ
 • การสำรวจความต้องการของหน่วยงานในกรมการฝึกหัดครู
 • สมรรถนะฐานสำหรับครู
 • องค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อการออกกลางคันของนักเรียนและการฝึกอบรมครูประจำการ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างครูฝึกหัดและการศึกษาผู้ใหญ่

  9.3 บทความ

 • “การฝึกหัดครูประจำการ: ทางเลือก” วารสารคุรุสภา เล่มที่ 6 พ.ศ.2526
 • “การฝึกหัดครู” วารสารประชากรศึกษา เล่มที่ 34 พ.ศ.2523
 • “แนวคิดเกี่ยวกับโรงเรียนชุมชน การศึกษาชุมชนและการพัฒนาชนบท” มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2523
 • “ทางเลือกเพื่อพัฒนาคุณภาพสำหรับอาจารย์วิทยาลัยครู” วารสารคุรุสภา เล่มที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522
 • “ประชากรกับการจัดการศึกษา” วารสารประชากรศึกษา เล่มที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2522
 • “การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม” วารสารการศึกษาเอกชน เล่มที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2523
 • “ปัญหาการฝึกหัดครู” วิทยานุสาร เล่มที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2523