“ อายิโนะโมะโต๊ะ มูลนิธิฯ เพื่อสังคมไทย ”


ABOUT US มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ


Ajinomoto foundation

“ อายิโนะโมะโต๊ะ มูลนิธิฯ เพื่อสังคมไทย ”

“มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคมไทย ผ่านการพัฒนาด้านการศึกษา และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้านอื่นๆ มาต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 39 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ ในการช่วยเหลือสังคม 5 ส่วนหลักๆ ดังนี้

1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับชั้น โดยให้ทุนการศึกษาและให้ความช่วยเหลืออื่นๆ ในด้านการศึกษา
2) เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ ในประเทศไทย
3) เพื่อช่วยเหลือสาธารณกุศล
4) เพื่อร่วมมือกับสถาบันอื่นที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน เพื่อความสะดวกในการดำเนินงานและขยายงานสาธารณประโยชน์
5) ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
โดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการช่วยเหลือสังคมไทย ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ โดยการให้ความช่วยเหลือนั้นจะคำนึงถึงสิ่งที่ผู้รับต้องการเป็นหลักสำคัญ
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ตั้งใจตอบแทนสังคมไทย โดยการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาและศักยภาพของเด็กไทย และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องโดยการให้ความช่วยเหลือนั้นจะคำนึงถึงสิ่งที่ผู้รับต้องการเป็นหลักสำคัญ

ความเป็นมาCooming Soon


bottom

ข่าวสาร


trumbnail_1

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ส่งเสริมการศึกษาเด็กไทยมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มูลค่ากว่า 7,000,000 บาท

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ สานต่อโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" เป็นปีที่ 9 เพื่อมอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้กับน้องๆ นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนจบการศึกษา ในระดับชั้น ปวช. ปวส. และ ปริญญาตรี โดยพิธีมอบทุนฯ ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา...อ่านต่อ >>

banner1 banner2 banner3 banner4

ปฏิทิน& กิจกรรมjune, 2015

mon

tue

wed

thu

fri

sat

sun

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
โครงการ ทั้งหมด


 • ก่อสร้างโรงอาหาร
  "50 ปี 50 โรงเรียน"

  • เพื่อบริจาคเงินทุนสนับสนุนการสร้างโรงอาหารให้แก่โรงเรียนที่ไม่มีหรือขาดแคลนโรงอาหาร 50 โรงเรียนที่ (10 โรงเรียนต่อปี) โดยร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

  ดูทั้งหมด

 • โครงการ "ออกค่าย...ได้ยิ้ม
  ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ"

  • โครงการสนับสนุน การก่อสร้างอาคารต่างๆ ให้แก่โรงเรียนหรือหน่วยงานต่างๆ ที่ขาดแคลน เพื่อให้สามารถดำเนินการกิจกรรมต่างๆได้ โดยผ่านการดำเนินการของค่ายอาสาของนักศึกษา...

  ดูทั้งหมด

 • โครงการให้ทุนการศึกษา
  "ทุนส่งน้องเรียนจบ"

  • โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จบจบการศึกษาในแต่ละระดับชั้น...

  ดูทั้งหมด

 • ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท
  "ASEAN Scholarship"

  • ทุนการศึกษาจำนวน 1 ทุน ต่อปี ที่จะมอบให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อไปศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและศึกษาวิจัย) ที่มหาวิทยาลัยโตเกียว...

  ดูทั้งหมด

 • ทุนการศึกษา
  สำหรับบุตร-ธิดา พนักงาน

  • กิจกรรมมอบ "ทุนบุตร-ธิดา พนักงาน" ให้แก่ บุตร-ธิดา พนังงานบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ และบริษัทในเครือ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานและเป็นการสนับสนุนเรื่องการศึกษา...

  ดูทั้งหมด

 • ทุนการศึกษาสำหรับนักวิจัย
  "Ajinomoto Award"

  • มูลนิธิฯ มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น อายิโนะโมะโต๊ะ อวอร์ด ร่วมกับสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันโภชนการ และสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย...

  ดูทั้งหมด

 • โครงการ
  “พัฒนาคุณภาพชีวิตครู”

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ กระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตครู”เพื่อปรับปรุงและก่อสร้างบ้านพักครูอาสา...

  ดูทั้งหมด

 • มอบของขวัญ
  "วันเด็กแห่งชาติ"

  • มูลนิธิฯ มอบผลิตภัณฑ์ สำหรับสนับสนุนงาน "วันเด็กแห่งชาติ" โดยมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่อยู่บริเวณโดยรอบสำนักงาน ...

  ดูทั้งหมด

 • โครงการ
  “อายิ...อาสา”

  • กิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปลูกฝังความมีจิตอาสาให้กับเพื่อนพนักงานอายิโนะโมะโต๊ะ ให้รู้จักเป็นผู้ให้และร่วมกันตอบแทนสังคม กับกิจกรรมอาสาในรูปแบบต่างๆ...

  ดูทั้งหมด

 • โครงการสนับสนุนการพัฒนา
  สถานบริการสาธารณสุขชุมชน

  • นอกเหนือจากการช่วยเหลือสังคมไทยในด้านการศึกษา ตามวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะแล้ว มูลนิธิฯ ก็ได้ช่วยเหลือสังคมในด้านอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย...

  ดูทั้งหมด

 • “จากใจถึงใจ สู้ภัยหนาว”

  • มูลนิธิฯ มอบเครื่องกันหนาว ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว ให้กับนักเรียน และคนในชุมชนที่ประสบภัยหนาว โดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสื่อมวลชนตามสถานีโทรทัศน์ต่างๆ...

  ดูทั้งหมด

 • “ส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้สารสนเทศ
  “บ้านรักชาติ” ”

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย พิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะได้ทำพิธีส่งมอบอาคารสารสนเทศ “บ้านรักชาติ” ซึ่งได้รับงบประมาณในการปรับปรุง มูลค่า 1,300,000 บาท ...

  ดูทั้งหมด

 • บริจาคน้ำท่วม

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย สุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ(ประเทศไทย) จำกัด และผู้แทนกรรมการมูลนิธิฯ มอบผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ยำยำ จัมโบ้” มูลค่า 10,000 บาท ...

  อ่านต่อ

 • บริจาคน้ำท่วม

  • จากวิกฤตการณ์น้ำท่วมครั้งยิ่งใหญ่ ในปี 2554 ที่ชาวไทยของเรากว่า 60 จังหวัดทั่วประเทศ ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ที่เข้ามาอย่างไม่ได้ตั้งตัว ...

  อ่านต่อ

 • บริจาคน้ำท่วม

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย ศิวพร สิริชาติธาดา ผู้จัดการมูลนิธิฯ มอบผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ยำยำ จัมโบ้” จำนวน 36,000 ซอง มูลค่า 176,000 บาท ...

  อ่านต่อ


โครงการเด่นประจำปี 2557
ติดต่อเราที่อยู่ : 487/1 อาคารศรีอยุธยา ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์: 0-2245-1614, 0-2247-7000 ต่อ 1569,1509,1512,1517 หรือ 0-2247-9547 (สายตรง)
โทรสาร : 0-2247-7041
อีเมล์ : [email protected]

ขอบคุณค่ะ ข้อความของคุณได้ถูกส่งเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะติดต่อกลับโดยเร็วค่ะ