พิธีส่งมอบอาคารห้องน้ำ โครงการ “ ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปี 5 ”

03-06-17 All day

Banner_calenda1

พิธีส่งมอบอาคารห้องน้ำ โครงการ “ ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปี 5 ”


วันที่ 3 มิถุนายน 2560
โครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปี 5 ”
กิจกรรม
พิธีส่งมอบอาคารห้องน้ำ
ดำเนินการก่อสร้าง นักศึกษาจากชมรมโรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถานที่ โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุน ตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
งบประมาณ 90,000 บาท