พิธีส่งมอบอาคารเรียน โครงการ “ ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปี 5 ” ”

09-06-17 All day

Banner_calenda1

พิธีส่งมอบอาคารเรียน โครงการ “ ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปี 5 ”


วันที่ 9 มิถุนายน 2560
โครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปี 5 ”
กิจกรรม
พิธีส่งมอบอาคารเรียน
ดำเนินการก่อสร้าง นักศึกษาจากชมรมค่ายอาสาพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่ โรงเรียนบ้านดอนกอก ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ
งบประมาณ 353,000 บาท