พิธีส่งมอบอาคารสาธารณสุขชุมชนบ้านปางวัว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

14-11-18 All day

Public Health Service Center Event1

พิธีส่งมอบอาคารสาธารณสุขชุมชนบ้านปางวัว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
โครงการ ปรับปรุงสถานบริการสาธารณสุขชุมชน
กิจกรรม
พิธีส่งมอบออาคารสาธารณสุขชุมชนบ้านปางวัว
สถานที่ ชุมชนบ้านปางวัว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
งบประมาณ 900,000 บาท