พิธีส่งมอบโรงอาหาร โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”

22-06-17 All day

Banner_calenda4-2

พิธีส่งมอบโรงอาหาร โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”


วันที่ 22 มิถุนายน 2560
โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”
กิจกรรม
พิธีส่งมอบโรงอาหาร
สถานที่ โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2 ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ 1,000,000 บาท