พิธีส่งมอบโรงอาหาร โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”

26-06-17 All day

Banner_calenda4-2

พิธีส่งมอบโรงอาหาร โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”


วันที่ 26 มิถุนายน 2560
โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”
กิจกรรม
พิธีส่งมอบโรงอาหาร
สถานที่ โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ ตำบลโคกก่อง อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
งบประมาณ 1,000,000 บาท