board-top-02
takato-1 takato-2

ชื่อ– สกุล

 • นายเอะสึฮิโระ ทาคะโตะ

วัน/เดือน/ปี เกิด

 • 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

 • รองประธานกรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

ประวัติการศึกษา

 • ระดับปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบริหาร มหาวิทยาลัยฮิโตสึบาชิ เมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2522
เริ่มต้นทำงานกับอายิโนะโมะโต๊ะ โค อินค์ ประเทศญี่ปุ่นโดยรับผิดชอบด้านงานขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส
พ.ศ. 2539 – 2541
ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ จำกัดประเทศอินโดนีเซีย (P.T. Ajinomoto Sales Indonesia)
พ.ศ. 2544 – 2550
ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัดประเทศอินโดนีเซีย (P.T. Ajinomoto Indonesia)
พ.ศ. 2552 – 2556
ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด ประเทศบราซิล(Ajinomoto do Brazil Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.)
พ.ศ. 2557 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

 

board-top-02
takato-1 takato-2
 1. ชื่อ– สกุล นายเอะสึฮิโระ ทาคะโตะ

 1. วันเดือนปีเกิด 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500

 1. ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
 • รองประธานกรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
 • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

 1. ประวัติการศึกษา
 • ระดับปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบริหาร มหาวิทยาลัยฮิโตสึบาชิ เมืองโยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น

 1. ประวัติการทำงาน
2522
เริ่มต้นทำงานกับอายิโนะโมะโต๊ะ โค อินค์ ประเทศญี่ปุ่นโดยรับผิดชอบด้านงานขายกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรส
2539 – 2541
ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ จำกัดประเทศอินโดนีเซีย (P.T. Ajinomoto Sales Indonesia)
2544 – 2550
ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัดประเทศอินโดนีเซีย (P.T. Ajinomoto Indonesia)
2552 – 2556
ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด ประเทศบราซิล(Ajinomoto do Brazil Indústria e Comércio de Alimentos Ltda.)
2557 – ปัจจุบัน
ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด