ชื่อ– สกุล

  • รศ. ดร. เอมอร อุดมเกษมาลี

วัน/เดือน/ปี เกิด

  • 31 ธันวาคม พ.ศ. 2497

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

  • กรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2518–2519
ผู้ช่วยนักวิจัยด้านโภชนาการวิตามินและแร่ธาตุ หน่วยงานวิจัยด้านโภชนาการมนุษย์เบตซ์วิล กระทรวงการเกษตร รัฐแมรี่แลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2518
ดุษฎีบัณฑิต (วิชาเอก: ชีวเคมีด้านโภชนาการและเมตาบอลิซึ่ม) หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2514
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิชาเอก: โภชนาการ) หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ รัฐยูทาห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2514
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิชาเอก: ชีวเคมี) คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประเทศไทย

ประวัติการทำงาน

  • 2559-ปัจจุบัน       :           ผู้อำนวยการมูลนิธิ อายิโนะโมะโต๊ะ
  • 2550-ปัจจุบัน       :           ที่ปรึกษาอาวุโส หน่วยงานด้านโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • 2552-ปัจจุบัน       :           ประธานและคณะกรรมการด้านอาหารและโภชนาการ สำนักงานปรมาณู  เพื่อสันติที่ปรึกษา สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย
  • 2550-ปัจจุบัน       :           ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิคุณ หน่วยงานด้านสุขภาพระหว่างประเทศ วิทยาลัยสาธารณสุขแห่งจอห์น ฮอปกินส์ บลูมเบิร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

รางวัลและเกียรติยศ

  • กันยายน 2527-กันยายน 2525  :     ได้รับทุนการศึกษาจากองค์การสหประชาชาติ
  • กุมภาพันธ์ 2550                     :     ศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ ประเทศไทย