“ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ”
About Us มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ


Ajinomoto foundation

“ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ”

เกี่ยวกับเรา

“มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคมไทย ผ่านการพัฒนาด้านการศึกษา และกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมด้านอื่นๆ มาต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ ในการช่วยเหลือสังคม 5 ส่วนหลักๆ ดังนี้

 1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับชั้น โดยให้ทุนการศึกษาและให้ความช่วยเหลืออื่นๆ ในด้านการศึกษา
 2. เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติต่างๆ ในประเทศไทย
 3. เพื่อช่วยเหลือสาธารณกุศล
 4. เพื่อร่วมมือกับสถาบันอื่นที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน เพื่อความสะดวกในการดำเนินงานและขยายงานสาธารณประโยชน์
 5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
วิสัยทัศน์

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจตอบแทนสังคมไทย โดยการเป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาและศักยภาพของเด็กไทย และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องโดยการให้ความช่วยเหลือนั้นจะคำนึงถึงสิ่งที่ผู้รับต้องการเป็นหลักสำคัญ

History ความเป็นมา


กิจกรรมเพื่อสังคม สู่จุดเริ่มต้น “มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ”

การทำกิจกรรมเพื่อสังคมในกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ ในประเทศไทย มีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นก้าวเข้ามาก่อตั้งโรงงานในประเทศไทยแห่งแรก เมื่อปี พ.ศ.2503 จนต่อมาสังคมไทยได้ให้ความนิยมผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่างแพร่หลาย เมื่อบริษัทฯ ได้ผลกำไรจากกิจการ ก็ยังคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน ประชาชน และสังคมไทยโดยส่วนรวม โดยบริษัทฯ ได้เฉลี่ยผลกำไรส่วนหนึ่งกลับไปทำประโยชน์ให้แก่สังคม อาทิเช่น บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศล บริจาคเงินให้กิจการของสภากาชาดไทย และโรงพยาบาลต่างๆ เป็นต้น ความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ บริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่สำคัญไม่น้อยกว่าความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงานของบริษัทฯ เอง เพราะยังมีประชาชนอีกมากที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ดังนั้นความคิดที่จะตั้งมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะจึงเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2514 แต่การจัดตั้งในขณะนั้นยังไม่สามารถทำได้ จึงได้ดำเนินกิจกรรมตอบแทนสังคมภายใต้รูปแบบกิจกรรมของบริษัทฯมาอย่างต่อเนื่อง

Board of Director คณะกรรมการ


 

ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน
ประธานกรรมการ

 

 

นายอิชิโระ ซะกะกุระ
รองประธานกรรมการ

 

 

นายไชยพัฒน์ อ่องศรี
รองประธานกรรมการ

 

 

นายศรชัย กุสันใจ
กรรมการ และเลขาธิการ

 

 

นายธีระชัย ขันธิกุล
กรรมการ รองเลขาธิการ และผู้ช่วยรองเหรัญญิก

 

 

มร.โยะชิฮิโระ ทะเกะ
กรรมการและเหรัญญิก

 

 

นายวรงค์ ประยูรพงศ์
กรรมการและรองเหรัญญิก

 

 

รศ. ดร. เอมอร อุดมเกษมาลี
กรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

 

bottom

News update ข่าวสาร


Calendar ปฏิทินกิจกรรม


slide-calendar-03
Pop-up-AF-Banner-Canteen-16_9
Banner_internship
< 2024 >
July
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
June
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
August
August
August

Project โครงการ


 • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

  อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการ
  เพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

  • สืบเนื่องจากโครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” ได้ดำเนินการสิ้นเสร็จไปเมื่อปี 2557 แต่เนื่องด้วยเจตนารมณ์ของมูลนิธิฯ ที่ยังคงมุ่งมั่น และเห็นความสำคัญของโรงอาหาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของโรงเรียน...

  ดูทั้งหมด

 • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

  50 ปี 50 โรงเรียน
  50 Years 50 Schools

  • เพื่อบริจาคเงินทุนสนับสนุนการสร้างโรงอาหารให้แก่โรงเรียนที่ไม่มีหรือขาดแคลนโรงอาหาร 50 โรงเรียนที่ (10 โรงเรียนต่อปี) โดยร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน...

  ดูทั้งหมด

 • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

  ออกค่าย...ได้ยิ้มไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
  Student Volunteer Camp

  • โครงการสนับสนุน การก่อสร้างอาคารต่างๆ ให้แก่โรงเรียนหรือหน่วยงานต่างๆ ที่ขาดแคลน เพื่อให้สามารถดำเนินการกิจกรรมต่างๆได้ โดยผ่านการดำเนินการของค่ายอาสาของนักศึกษา...

  ดูทั้งหมด

 • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

  ทุนส่งน้องเรียนจบ
  Help Student to Graduate

  • โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จบจบการศึกษาในแต่ละระดับ...

  ดูทั้งหมด

 • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

  ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
  เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2519 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสังคมไทยในด้านการศึกษาเป็นหลัก และช่วยเหลือสังคมด้านอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย...

  ดูทั้งหมด

 • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

  ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท
  "ASEAN Scholarship"

  • ทุนการศึกษาจำนวน 1 ทุน ต่อปี ที่จะมอบให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อไปศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและศึกษาวิจัย)...

  ดูทั้งหมด

 • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

  ทุนการศึกษาสำหรับบุตร-ธิดา
  Scholarship for children of AJI

  • กิจกรรมมอบ "ทุนบุตร-ธิดา พนักงาน" ให้แก่ บุตร-ธิดา พนังงานบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ และบริษัทในเครือ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานและเป็นการสนับสนุน...

  ดูทั้งหมด

 • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

  รางวัล "อายิโนะโมะโต๊ะ อวอร์ด"
  Ajinomoto Award

  • มูลนิธิฯ มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น อายิโนะโมะโต๊ะ อวอร์ด ร่วมกับสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพ สมาคมโภชนการแห่งประเทศไทยฯ และสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

  ดูทั้งหมด

 • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

  พัฒนาคุณภาพชีวิตครู
  Teacher's Resident

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ กระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตครู”เพื่อปรับปรุง...

  ดูทั้งหมด

 • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

  วันเด็กแห่งชาติ
  Children's day

  • มูลนิธิฯ มอบผลิตภัณฑ์ สำหรับสนับสนุนงาน "วันเด็กแห่งชาติ" โดยมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่อยู่บริเวณโดยรอบสำนักงาน ...

  ดูทั้งหมด

 • จากใจถึงใจ สู้ภัยหนาว
  Winter Coat Donation

  • มูลนิธิฯ มอบเครื่องกันหนาว ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว ให้กับนักเรียน และคนในชุมชนที่ประสบภัยหนาว โดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสื่อมวลชนตามสถานีโทรทัศน์ต่างๆ......

  ดูทั้งหมด

 • จากใจถึงใจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
  Heart to Heart for Flood Sufferer

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย สุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ(ประเทศไทย) จำกัด และผู้แทนกรรมการมูลนิธิฯ มอบผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ยำยำ จัมโบ้” มูลค่า 10,000 บาท …

  ดูทั้งหมด

 • อายิ...อาสา
  AJI Volunteer

  • กิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปลูกฝังความมีจิตอาสาให้กับเพื่อนพนักงานอายิโนะโมะโต๊ะ ให้รู้จักเป็นผู้ให้และร่วมกันตอบแทนสังคม กับกิจกรรมอาสาในรูปแบบต่างๆ...

  ดูทั้งหมด

 • สนับสนุนการพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขชุมชน
  Public Health Service Center

  • นอกเหนือจากการช่วยเหลือสังคมไทยในด้านการศึกษา ตามวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะแล้ว มูลนิธิฯ ก็ได้ช่วยเหลือสังคมในด้านอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย...

  ดูทั้งหมด

 • “ส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้สารสนเทศ
  “บ้านรักชาติ” ”

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย พิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะได้ทำพิธีส่งมอบอาคารสารสนเทศ “บ้านรักชาติ” ซึ่งได้รับงบประมาณในการปรับปรุง มูลค่า 1,300,000 บาท ...

  ดูทั้งหมด


2017 Highlight โครงการเด่นประจำปี 2560Pop-up-AF-Banner-Canteen-16_9
Banner_internship

Contact Us ติดต่อเราที่อยู่ :
487/1 อาคารศรีอยุธยา ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
โทรศัพท์:
0-2247-9547 (สายตรง)
โทรสาร :
02-642-6826
อีเมล์ :
[email protected]