Mr.Motohashi-th

ชื่อ– สกุล

  • มร. อิชิโระ ซะกะกุระ

วัน/เดือน/ปี เกิด

  • 31 สิงหาคม 2506

ประวัติการศึกษา

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

  • รองประธานกรรมการ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
  • รองประธานกรรมการ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

ประวัติการทำงาน

ธันวาคม 2564 – ปัจจุบัน
รองประธานกรรมการ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
มกราคม 2564 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
กรกฎาคม 2562
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศอินโดนีเซีย
กรกฎาคม 2560
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศอินโดนีเซีย
กรกฎาคม 2555
กรรมการ,  ดูแลหน่วยงานด้านธุรกิจอาหาร ในลาตินอเมริกา บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศบราซิล
กรกฎาคม 2553
รับผิดชอบด้านกลยุทธ์ทางธุรกิจ แผนกอาหารและเครื่องปรุงรสต่างประเทศ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โค., อินค์ประเทศญี่ปุ่น
กรกฎาคม 2550
รับผิดชอบงานด้านการตลาด ผลิตภัณฑ์ Amino Acids, บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โค., อินค์ ประเทศญี่ปุ่น
เมษายน 2547
รับผิดชอบด้านการสรรหาและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบุคคล บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โค., อินค์ประเทศญี่ปุ่น
กรกฎาคม 2539
รับผิดชอบงานด้านการตลาด บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศบราซิล
กรกฎาคม 2537
รับผิดชอบงานด้านธุรกิจ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศ เม็กซิโก
สิงหาคม 2535
รับผิดชอบงานด้านบริหารทั่วไป กองบริหารงานต่างประเทศ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โค., อินค์ ประเทศญี่ปุ่น
เมษายน 2530
รับผลิดชอบงานด้านฝ่ายชายธุรกิจค้าปลีก, บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ โค., อินค์ ประเทศญี่ปุ่น