HISTORY ความเป็นมา

กิจกรรมเพื่อสังคม สู่จุดเริ่มต้น “มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ”

การทำกิจกรรมเพื่อสังคมในกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ ในประเทศไทย มีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มต้นก้าวเข้ามาก่อตั้งโรงงานในประเทศไทยแห่งแรก เมื่อปี พ.ศ.2503 จนต่อมาสังคมไทยได้ให้ความนิยมผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่างแพร่หลาย เมื่อบริษัทฯ ได้ผลกำไรจากกิจการ ก็ยังคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อพนักงาน ประชาชน และสังคมไทยโดยส่วนรวม โดยได้เฉลี่ยผลกำไรส่วนหนึ่งกลับไปทำประโยชน์ให้แก่สังคม อาทิเช่น บริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศล บริจาคเงินให้กิจการของสภากาชาดไทย และโรงพยาบาลต่างๆ เป็นต้น ความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ บริษัทฯ ถือเป็นหน้าที่สำคัญไม่น้อยกว่าความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมและพนักงานของบริษัทฯ เอง เพราะยังมีประชาชนอีกมากที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ดังนั้นความคิดที่จะตั้งมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะจึงเริ่มขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2514 แต่การจัดตั้งในขณะนั้นยังไม่สามารถทำได้ จึงได้ดำเนินกิจกรรมตอบแทนสังคมภายใต้รูปแบบกิจกรรมของบริษัทฯ มาอย่างต่อเนื่อง

 • พ.ศ. 2519
 • พ.ศ. 2519

  จุดเริ่มต้น “มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ”

  ต่อมา บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจและมีผลกำไรจากการดำเนินกิจการมากขึ้น การทำธุรกิจยังคงควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมรับผิดชอบสังคม และการบำเพ็ญกุศลด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง เมื่อมีบุคคลคนไทยได้ชี้แนะให้มีการจัดตั้งมูลนิธิฯ ฝ่ายญี่ปุ่นทั้งในบริษัทฯ ที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่น และบริษัทฯ ในประเทศไทยต่างเห็นชอบด้วย ประกอบกับในขณะนั้นการจัดตั้งมูลนิธิฯ สามารถทำได้แล้วจึงได้ดำเนินการจนได้รับอนุญาตจากทางราชการก่อตั้ง “มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” ขึ้นเมื่อ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 โดยได้รับทุนดำเนินการเริ่มแรกจาก บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน 2 ล้านบาท

 • พ.ศ. 2519

  ต่อมาบริษัทแม่จากประเทศญี่ปุ่น ได้บริจาคเงินให้มูลนิธิฯเพิ่มเติม เพื่อไปซื้อหุ้นของบริษัทในประเทศไทยจำนวน 40,000 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 6,800,000 บาท โดยเริ่มต้นนั้นมูลนิธิฯ ได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.พิชัย กุลละวณิชย์ มาเป็นประธานฯ และได้เชิญท่านอดีตรัฐมนตรีและท่านผู้มีเกียรติอีกหลายท่านให้มาเป็นกรรมการบริหารรวมทั้งสิ้น 12 ท่าน

 • พ.ศ. 2519 – 2528

  บริจาคเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การศึกษา เครื่องกีฬาและเวชภัณฑ์อนามัยประจำโรงเรียน

  คณะกรรมการของมูลนิธิฯ มีความเห็นว่า การประถมศึกษาเป็นพื้นฐานของการศึกษาโดยทั่วไปของเด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา โดยส่วนมากจะเป็นเด็กขาดแคลน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามต่างจังหวัด ทางมูลนิธิฯ จึงได้ตั้ง โครงการบริจาคเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การศึกษาและเครื่องกีฬาให้กับนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาที่ขาดแคลนทั่วประเทศ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2519 เป็นต้นมา โดยมีโรงเรียนและจำนวนเด็กนักเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 จนถึง พ.ศ. 2528 จำนวน 1,509 โรงเรียน คิดเป็นจำนวนนักเรียน 175,024 คน จำนวนเงินทั้งสิ้น 12,820,953.54 บาท

 • พ.ศ. 2524 – 2530

  ริเริ่ม “โครงการอาหารกลางวัน”

  จากการดำเนินโครงการบริจาคเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การศึกษาที่ผ่านมา คณะกรรมการได้เล็งเห็นว่าเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีอาหารกลางวันรับประทาน ทำให้เกิดภาวะทุพโภชนาการ ร่างกายขาดความเจริญเติบโต มีการพัฒนาทางสมอง อารมณ์และสติปัญญาต่ำ อันเป็นผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยส่วนรวม คณะกรรมการมูลนิธิฯ จึงเห็นควรที่จะใช้ความช่วยเหลือจัดตั้งโครงการอาหารกลางวันขึ้น โดยในปี พ.ศ.2524 ได้เริ่มต้นโครงการนี้ โดยบริจาคเงินให้โรงเรียนประถมศึกษา 5 โรงเรียนๆ ละ 20,000 บาท ไปทดลองทำโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งทางโรงเรียนได้นำเงินจำนวนนี้ไปลงทุนทางด้านเกษตรกรรมที่สอดคล้องกับแผนการศึกษา แล้วนำผลผลิตที่ได้มาหมุนเวียนประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน จากการทดลองดูผลทั้ง 5 โรงเรียน ปรากฎว่าได้ผลดียิ่ง มูลนิธิฯ จึงได้บริจาคเงินช่วยเหลือโครงการอาหารกลางวันตลอดมาทุกปี
  การช่วยเหลือในรูปของโครงการอาหารกลางวันนี้เพิ่มขึ้นทุกปี อันเป็นการเข้าร่วมตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะรณรงค์ให้โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาทุกแห่ง แล้วเสร็จก่อนวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2530 เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ตามคำขวัญที่ว่า “ฉลอง 60 พรรษามหาราชา เด็กประถมศึกษาไม่หิวโหย” และเป็นการสนองตามแผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 3 (2525-2530) ซึ่งได้เน้นถึงเรื่องการให้ความช่วยเหลือในด้านโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนไว้อย่างชัดเจนอีกด้วย

 • พ.ศ. 2528

  มอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา

  เนื่องในวาระพิเศษ ครบรอบ 25 ปี ของการก่อตั้ง บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อปี พ.ศ.2528 บริษัทฯ ได้บริจาคเงินจำนวน 250,000 บาท ให้มูลนิธิฯ เพื่อก่อตั้งเป็นทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา แก่นิสิตนักศึกษาที่มีความสามารถในการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในสาขาวิชาโภชนศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร และคหกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยต่างๆ จำนวนทุนละ 10,000 บาท จนต่อมาโครงการนี้ได้มีการเปิดโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษาในการขอรับทุนเพิ่มมากขึ้น โดยการขยายระดับชั้นของการให้ทุน ทั้งในระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา การขยายจำนวนผู้ได้รับทุน การปรับเปลี่ยนรูปแบบ การมอบทุนจนจบการศึกษาและเพิ่มจำนวนทุนให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการเรียน การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่นๆ ของมูลนิธิฯ
  จนถึงปัจจุบันมีนักศึกษาที่ได้รับทุนในโครงการทั้งสิ้นกว่า 300 คน ภายใต้การดำเนินโครงการที่ชื่อว่า “ทุนส่งน้องเรียนจบ”

 • พ.ศ.2530 – 2540

  ในระดับของนักวิชาการ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้ร่วมกับสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย มอบรางวัลงานวิจัยดีเด่นในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ให้กับนักวิจัย เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้กับนักวิจัย พัฒนาผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและประยุกต์ใช้ผลงานในการพัฒนาอุตสาหกรรมและสังคมไทย ซึ่งต่อมาได้ขยายโครงการมอบรางวัลให้นักวิจัยในสาขา “โภชนาการ”ร่วมกับสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ ในปี 2557 และสาขา”วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร” ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ในปี 2558 ตามลำดับ เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่อุทิศตนเป็นแบบอย่างที่ดี และร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยอันมีคุณค่าดังกล่าวสู่สาธารณชน

 • พ.ศ.2551 – ปัจจุบัน

  มูลนิธิฯ ได้เริ่มการก่อสร้างโรงอาหารโครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน”

  เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนโรงอาหาร โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และกระทรวงศึกษาธิการ ในการดำเนินโครงการนี้เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2553-2557 โดยได้ให้การสนับสนุนโรงเรียน 50 โรงเรียนใน 43 จังหวัด รวมงบประมาณทั้งสิ้น 25 ล้านบาท

 • ปี พ.ศ.2553

  มูลนิธิฯ ได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ในการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสถานบริการสาธารณสุขชุมชน (สสช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานสาธารณสุขหน่วยที่เล็กที่สุด ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและเข้าถึงลำบาก เพื่อให้ชาวบ้านเหล่านั้นได้รับการบริการทางด้านสาธารณสุขได้อย่างเต็มที่และทันท่วงที

 • ปี พ.ศ.2553

  มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ มูลนิธิทุนการศึกษาอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศญี่ปุ่นเพื่อดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ “Ajinomoto Scholarship for ASEAN International Students” ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าและไม่มีข้อผูกมัด เพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

 • ปี พ.ศ.2554

  มูลนิธิฯ ริเริ่มโครงการ “ออกค่าย…ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” เพื่อสนับสนุนงบประมาณการออกค่ายอาสาของนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อนำงบประมาณที่ได้ไปก่อสร้างอาคารต่างๆ ตามความต้องการและความจำเป็นของแต่ละพื้นที่ ซึ่งการสนับสนุนงบประมาณให้กับค่ายอาสานั้นมีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ก่อนปี พ.ศ.2554 และได้จัดตั้งโครงการนี้ขึ้นอย่างเป็นทางการ และยังคงดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องจนถึงปีปัจจุบัน