โครงการ : “ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น  ปีที่ 13”

ASEAN One_Poster

มูลนิธิฯ ได้พิจารณาผู้ผ่านการสัมภาษณ์รอบสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อต่อไปนี้

ผู้ผ่านการพิจารณาในสำดับ 1-3 ได้แก่ :

ลำดับที่ 1 :    

  • นางสาวแพรวา ไชยวุฒิ               มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับที่ 2 :

  • นางสาวกนกภรณ์ คุ้มโนนคร้อ          มหาวิทยาลัยมหิดล

ลำดับที่ 3 :

  • นายกันตพงศ์ จันทร์อินทร์          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ผู้ผ่านการพิจารณาในลำดับที่ 1 จะได้รับสิทธิ์ในการส่งเอกสารและรอการตอบรับอย่างเป็นทางการจากบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยทั้ง 2 ลำดับที่เลือกไว้ หากไม่สามารถได้รับเอกสารตอบรับภายในเวลาที่กำหนด มูลนิธิฯ จะให้ผู้ผ่านการพิจารณาลำดับถัดไป ดำเนินการต่อทันที และหากท่านใดได้รับเอกสารตอบรับภายในเวลาที่กำหนด ท่านนั้นก็จะเป็นผู้รับทุนการศึกษาอย่างเป็นทางการต่อไป ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติทุนการศึกษาตามระเบียบและขั้นตอนของโครงการฯ

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อมูลนิธิฯได้ 02-247-9547 (สายตรง) ในวันและเวลาทำการ

หรือ Email: [email protected]  หรือ ส่งผ่านคำถามผ่านกล่องข้อความเฟสบุ๊คของมูลนิธิฯ

ติดตามข่าวสาร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ สามารถติดต่อได้ที่                 

Facebook: Ajinomoto Foundation Thailand มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย

Website: https://ajinomotofoundation.or.th/