โครงการ : ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ASEAN+ONE Scholarship

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย ไชยพัฒน์   อ่องศรี รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ มอบเกียรติบัตรรับรองนักศึกษาทุนระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้โครงการ “ASEAN+ONE Scholarship” ประจำปีการศึกษา 2566 ให้แก่  แพรวา   ไชยวุฒิ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น รวมมูลค่าทุนตลอดการศึกษากว่า 10 ล้านเยน หรือประมาณกว่า 3 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2519 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสังคมไทยในด้านการศึกษา สำหรับทุนการศึกษาโครงการนี้ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ มูลนิธิทุนการศึกษาอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อดำเนินโครงการมอบทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อโครงการ “ASEAN+ONE Scholarship” โดยดำเนินการมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 จนถึงปัจจุบัน ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 13  ซึ่งเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสาขาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร โภชนาการ เทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม ในระดับบัณฑิตศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

 

ติดตามข่าวสาร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ สามารถติดต่อได้ที่                 

Facebook: Ajinomoto Foundation Thailand มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย

Website: https://ajinomotofoundation.or.th/