โครงการ :อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

โครงการ

“อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”


สถานที่

โรงเรียน จำนวน 11 แห่ง


วันที่

เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2565


ในระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน 2565 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ส่งมอบอาคารโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ ให้กับโรงเรียน จำนวน 11 แห่ง ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหารในปีงบประมาณ 2562 ได้แก่

 

– โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

– โรงเรียนบ้านสบลาน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

– โรงเรียนบ้านแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

– โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 163) อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  

– โรงเรียนสามัคคีวิทยา อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

– โรงเรียนบ้านน้ำปาด อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

– โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

– โรงเรียนบ้านตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

– โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกรุงเทพ 8) อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

– โรงเรียนบ้านปาดาฮัน อำเภอรามัน จังหวัดยะลา

– โรงเรียนบ้านธารมะลิ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 

 

พร้อมกันนี้ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้ร่วมมือกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาหารและโภชนาการรวมทั้งให้การสนับสนุนสื่อความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ในรูปแบบหนังสือและอีเลิร์นนิ่งให้กับครูและบุคลากรในโรงเรียน เพื่อสานต่อความร่วมมือและเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างภาวะโภชนาการ และสุขภาพที่ดีให้เด็กไทยอย่างต่อเนื่อง