โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

Pic-left-0718-05

โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์

โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2560
โรงเรียน : วัดขุนสิทธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
ระดับชั้น : อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3
จำนวนนักเรียน : 241 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 14 คน
เขตพื้นที่การศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต1
สภาพโรงอาหารเดิม : มีโรงอาหารแต่สภาพชํารุดทรุดโทรม และไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน
วันที่ส่งมอบ : 3 กรกฎาคม 2561

โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  เป็นโรงเรียนที่มีโรงอาหารแต่สภาพชํารุดทรุดโทรม และไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน  มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2560 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ นับเป็นโรงอาหารหลังที่ 85 ของโครงการ โดยทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นำทีมส่งมอบโดย นายธีระชัย ขันธิกุล ผู้จัดการฝ่ายกิจการเพื่อสังคม
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
ให้เกียรติรับมอบโดย นางจุรีรัตน์ คีรีรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

befor-after-0718-05

 

GALLERY