โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

01-Pic-left-2560-8th

โรงเรียนวัดหนองพลวง

โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2560
โรงเรียน : วัดหนองพลวง ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 206 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 10 คน
เขตพื้นที่การศึกษา :สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
สภาพโรงอาหารเดิม : ไม่มีโรงอาหาร ใช้อาคารอเนกประสงค์เป็นที่รับประทานอาหาร
วันที่ส่งมอบ : 31 สิงหาคม 2561

โรงเรียนวัดหนองพลวง ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา เป็นโรงเรียนที่มีไม่มีโรงอาหาร ใช้อาคารอเนกประสงค์เป็นที่รับประทานอาหารแทน  มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหาร ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2560 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน1,000,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ นับเป็นโรงอาหารหลังที่ 76 ของโครงการ โดยทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 นำทีมส่งมอบโดย นายวรงค์ ประยูรพงศ์ กรรมการ เลขาธิการและรองเหรัญญิก มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

01-befor-after2560-8th

 

GALLERY