โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

03-Pic-left-2560-8th

โรงเรียนบ้านเยาะ

โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2560
โรงเรียน : บ้านเยาะ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา
ระดับชั้น : อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3
จำนวนนักเรียน : 508 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 24 คน
เขตพื้นที่การศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
สภาพโรงอาหารเดิม : ไม่มีโรงอาหาร ใช้อาคารอเนกประสงค์เป็นที่รับประทานอาหารแทน
วันที่ส่งมอบ : 7 กันยายน 2561

โรงเรียนบ้านเยาะ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา เป็นโรงเรียนที่มีไม่มีโรงอาหาร ใช้อาคารอเนกประสงค์เป็นที่รับประทานอาหารแทน  มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2560 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ นับเป็นโรงอาหารหลังที่ 89 ของโครงการ โดยทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 นำทีมส่งมอบโดย นายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นายสุริยัน จันทร์ทบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3


03-befor-after2560-8th

 

GALLERY