โครงการ : อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ

left-canteen-2018-07

โรงเรียนวัดวังหว้า

โครงการ : “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2561
โรงเรียน : วัดวังหว้า ตำบลวังหว้า อำภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 202 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 12 คน
เขตพื้นที่การศึกษา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
สภาพโรงอาหารเดิม : ไม่มีโรงอาหาร ใช้อาคารอเนกประสงค์เป็นที่รับประทานอาหาร
วันที่ส่งมอบ : 6 มิถุนายน 2562

รายละเอียด         :

โรงเรียนวัดวังหว้า ตำบลวังหว้า อำภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เป็นโรงเรียนที่ไม่มีโรงอาหาร ใช้อาคารอเนกประสงค์เป็นที่รับประทานอาหารแทน  มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหาร ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2561 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ นับเป็นโรงอาหารหลังที่ 97 ของโครงการ โดยทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 นำทีมส่งมอบโดย นายสุรเดช เธียไพรัตน์ กรรมการและ
รองเลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
ให้เกียรติรับมอบโดย ดร.สาโรช ยกให้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขต 2

BA-canteen-2018-07

 

GALLERY