โครงการ : ASEAN SCHOLARSHIP

 

DSC09640

นางสาวลลิตา จันทร์เทียน

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะมอบเกียรติบัตรรับรองนักศึกษาทุนเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 นายทะคากิ อะระชิดะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด คณะกรรมการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ พร้อมด้วย ดร. นฤพัฒน์ หงษ์ดิลกกุล รองหัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมมอบเกียรติบัตรรับรองนักศึกษาทุนเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2563 แก่ นางสาวลลิตา จันทร์เทียน นักศึกษาจากสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับทุนการศึกษา เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563-2566 ณ มหาวิทยาลัยนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ โครงการ “Ajinomoto Scholarship for ASEAN+ONE International Students” ซึ่งทุนนี้ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะเพื่อทุนการศึกษา ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกันดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11