• มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

  อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย
  ก้าวไกลสร้างชาติ

  • สืบเนื่องจากโครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” ได้ดำเนินการสิ้นเสร็จไปเมื่อปี 2557 แต่เนื่องด้วยเจตนารมณ์ของมูลนิธิฯ ที่ยังคงมุ่งมั่น และเห็นความสำคัญของโรงอาหาร ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของโรงเรียน…

  ดูทั้งหมด

 • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

  50 ปี 50 โรงเรียน
  50 Years 50 Schools

  • เพื่อบริจาคเงินทุนสนับสนุนการสร้างโรงอาหารให้แก่โรงเรียนที่ไม่มีหรือขาดแคลนโรงอาหาร 50 โรงเรียน (10 โรงเรียนต่อปี) โดยร่วมมือกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน…

  ดูทั้งหมด

 • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

  ออกค่าย…ได้ยิ้มไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
  Student Volunteer Camp

  • โครงการสนับสนุน การก่อสร้างอาคารต่างๆ ให้แก่โรงเรียนหรือหน่วยงานต่างๆ ที่ขาดแคลน เพื่อให้สามารถดำเนินการกิจกรรมต่างๆได้ โดยผ่านการดำเนินการของค่ายอาสาของนักศึกษา…

  ดูทั้งหมด

 • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

  ทุนส่งน้องเรียนจบ
  Help Student to Graduate

  • โครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนจบการศึกษา
   ในแต่ละระดับชั้น…

  ดูทั้งหมด

 • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

  ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท
  “ASEAN Scholarship”

  • ทุนการศึกษาจำนวน 1 ทุน ต่อปี ที่จะมอบให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อไปศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและศึกษาวิจัย) ที่มหาวิทยาลัยโตเกียว…

  ดูทั้งหมด

 • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

  ทุนการศึกษาสำหรับบุตร-ธิดา
  Scholarship for children of AJI

  • กิจกรรมมอบ “ทุนบุตร-ธิดา พนักงาน” ให้แก่ บุตร-ธิดา พนังงานบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ และบริษัทในเครือ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานและเป็นการสนับสนุนเรื่องการศึกษา…

  ดูทั้งหมด

 • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

  รางวัล “อายิโนะโมะโต๊ะ อวอร์ด”
  สำหรับนักวิจัยดีเด่น

  • มูลนิธิฯ มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น อายิโนะโมะโต๊ะ อวอร์ด ร่วมกับสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพ สมาคมโภชนการแห่งประเทศไทยฯ และสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย…

  ดูทั้งหมด

 • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

  พัฒนาคุณภาพชีวิตครู
  Teacher’s Resident

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ กระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตครู”เพื่อปรับปรุงและก่อสร้างบ้านพักครูอาสา…

  ดูทั้งหมด

 • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

  วันเด็กแห่งชาติ
  Children’s day

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป “ยำยำช้างน้อย” และ “อายิโนะโมะโต๊ะ โจ้กเต็มคำ” ให้แก่หน่วยงานของรัฐ เอกชน และโรงงานต่างๆ รวมมูลค่ากว่า 1,100,000 บาท เพื่อ …

  ดูทั้งหมด