Other Charity Supports โครงการด้านสาธารณกุศลอื่นๆ

 • อายิ…อาสา
  AJI Volunteer

  • กิจกรรมที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปลูกฝังความมีจิตอาสาให้กับเพื่อนพนักงานอายิโนะโมะโต๊ะ ให้รู้จักเป็นผู้ให้และร่วมกันตอบแทนสังคม กับกิจกรรมอาสาในรูปแบบต่างๆ โดยให้ความสำคัญกับ…

  ดูทั้งหมด

 • สนับสนุนการพัฒนาสถานบริการ
  สาธารณสุขชุมชน
  Public Health Service Center

  • นอกเหนือจากการช่วยเหลือสังคมไทยในด้านการศึกษา ตามวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะแล้ว มูลนิธิฯ ก็ได้ช่วยเหลือสังคมในด้านการพัฒนาด้านการสาธารณสุข…

  ดูทั้งหมด

 • “ส่งมอบอาคารศูนย์การเรียนรู้สารสนเทศ
  “บ้านรักชาติ” ”

  • มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย พิเชียร คูสมิทธิ์ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะได้ทำพิธีส่งมอบอาคารสารสนเทศ “บ้านรักชาติ” ซึ่งได้รับงบประมาณในการปรับปรุง มูลค่า 1,300,000 บาท …

  ดูทั้งหมด