โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน

 

โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา

โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน ปีที่ 4 ประจำปี 2556
โรงเรียน : ห้วยปลาใยผดุงวิทยา อ.เมือง จ.สกลนคร
ระดับชั้น : อนุบาล – ประถมศึกษาปีที่ 6
จำนวนนักเรียน : 93 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 7 คน
เขตพื้นที่การศึกษา
: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
สภาพโรงอาหารเดิม : ไม่มีโรงอาหาร
วันที่ส่งมอบ : 21 มีนาคม 2557

โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา อ.เมือง จ.สกลนคร เป็นโรงเรียนที่ไม่มีโรงอาหาร ใช้พื้นที่หน้าห้องเรียนอนุบาล ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการต่อเพิ่มขยายออกมา เป็นสถานที่ให้นักเรียนนั่งรับประทานอาหาร มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” ประจำปี 2556 ด้วยงบประมาณการก่อสร้าง           จำนวน 500,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ ในวันที่ 21 มีนาคม 2557 นำทีมมอบโดย นายสุชาติ นาคเสวก เลขาธิการมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย         ดร.เทวรัฐ โตไทยะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร         เขต 1

ซึ่งบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่ ที่ถูกสุขลักษณะ

Pic-befor-after2013-05

GALLERY[Best_Wordpress_Gallery id=”101″ gal_title=”50year50school-2013-05″]