โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน

Pic-left2014-3

 

โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่

โครงการ : 50 ปี 50 โรงเรียน ปีที่ 5 ประจำปี 2557
โรงเรียน : บ้านโคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม
ระดับชั้น : อนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 3
จำนวนนักเรียน : 247 คน
จำนวนครูอาจารย์ : 24 คน
เขตพื้นที่การศึกษา
: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต 1
สภาพโรงอาหารเดิม : สภาพเก่า ไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กนักเรียน
วันที่ส่งมอบ : 8 กรกฎาคม 2558

โรงเรียนบ้านบ้านโคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม เป็นโรงเรียนที่ไม่มีโรงอาหาร แต่มีสภาพเก่า ไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กนักเรียน มูลนิธิฯ จึงได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างโรงอาหารภายใต้โครงการ “50 ปี 50 โรงเรียน” ประจำปี 2557 ด้วยงบประมาณการก่อสร้างจากมูลนิธิฯ จำนวน 500,000 บาท ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จและทำพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ประโยชน์ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 นำทีมมอบโดย นายสุชาติ นาคเสวก เลขาธิการและรองเหรัญญิกมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ให้เกียรติรับมอบโดย นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ซึ่งบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความตื่นเต้น ดีใจ ของนักเรียน ครูอาจารย์ และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้รับโรงอาหารหลังใหม่ ที่ถูกสุขลักษณะ

 

Pic-befor-after3

GALLERY[Best_Wordpress_Gallery id=”229″ gal_title=”50y50school-2014-03″]