โครงการ : “อายิโนะโมะโต๊ะอวอร์ด”

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ นำโดย ธีระชัย ขันธิกุล กรรมการ รองเลขาธิการ และผู้ช่วยรองเหรัญญิก มอบโล่รางวัลปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ แก่นักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ด้านเทคโนโลยีชีวภาพประจำปี 2565 พร้อมทุนสนับสนุนงานวิจัยมูลค่า 100,000 บาท ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ จาก ภาควิชาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากผลงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเรื่อง โอลิโกเพปไทด์จากกากโปรตีนพืชด้วยเทคโนโลยีสะอาดเป็นสารส่วนประกอบเชิงหน้าที่มูลค่าสูง       ในอาหารและการเกษตร โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นในการประชุมวิชาการนานาชาติของสามคมเทคโนโลยีชีวภาพภายใต้แนวคิด “Sustainable Bioeconomy : Challenges and Opportunities” ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

สำหรับรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านเทคโนโลยีชีวภาพ จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่มีผลงานดีเด่นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา อุตสาหกรรมและสังคมไทย อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนาคุณภาพของผลงานสู่ระดับสากล สามารถนำผลงานไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย และเป็นแบบอย่างที่ดีของนักวิจัยรุ่นหลังต่อไป