โครงการ : ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ

ความเป็นมา :

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2519 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสังคมไทยในด้านการศึกษาเป็นหลัก และช่วยเหลือสังคมด้านอื่นๆ ควบคู่ไปด้วย ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการโครงการด้านการศึกษา คือการมอบทุนการศึกษาโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ซึ่งเป็นทุนสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท “ASEAN Scholarship” เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ทุนสำหรับนักวิจัยดีเด่น เป็นต้น

สำหรับปีการศึกษา 2559 นี้ มูลนิธิฯ ได้เล็งเห็นว่าการสนับสนุนทุนการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง อันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ต่อไป ประกอบกับมูลนิธิฯ มีความประสงค์ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนนักศึกษา ที่มีศักยภาพในด้านการเรียนที่โดดเด่น จึงได้มีการขยายการให้ทุนการศึกษา ภายใต้โครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีทักษะ” (Ajinomoto Talent Scholarship) เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษ และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ให้กับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น และกำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทยในปัจจุบัน ให้ได้รับการพัฒนาและกลับมาเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป

 • ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
  เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ ปีที่ 1

  • เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ผ่านโครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ”…

  เพิ่มเติม

 • ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำและเตรียมความพร้อม
  สู่โลกอาชีพ 2561

  • เมื่อวันที่ 19-21 มกราคม 2562 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดกิจกรรม “ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำและเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ” สำหรับนักศึกษา “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ”…

  เพิ่มเติม

 • ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
  เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ ปีที่ 2

  • เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ผ่านโครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ” รุ่นที่ 3 ประจำปี 2561 โดยมี พิเชียร คูสมิทธิ์ …

  เพิ่มเติม

 

ข่าวสารทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดีมีศักยภาพเป็นเลิศ