รางวัล :“อายิโนะโมะโต๊ะ อวอร์ด” สำหรับนักวิจัยดีเด่น

 

 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะได้ร่วมกับสมาคมวิชาการด้านต่างๆ ใน 3 สาขา ได้แก่ สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ และ สมาคมนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย เพื่อดำเนินโครงการมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นใน 3 สาขา ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ โภชนาการ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร โดยโครงการเริ่มต้นมอบรางวัลในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ตั้งแต่ปี 2534 ต่อมา ก็ได้ขยายโครงการโดยมอบรางวัลให้นักวิจัยในสาขาโภชนาการ ในปี 2557 และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
ในปี 2558 ตามลำดับ

วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นัก วิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ โภชนาการ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร ให้พัฒนาผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและประยุกต์ใช้ผลงานในการพัฒนาอุตสาหกรรม และสังคมไทย พร้อมทั้งเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่อุทิศตนเป็นแบบอย่างที่ดี และร่วมเผยแพร่ผลงานวิจัยอันมีคุณค่าดังกล่าวสู่สาธารณชน

แนวทางการดำเนินการ

 มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จะร่วมกับสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยฯ และ สมาคมนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ในการสรรหาและคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ที่ทุ่มเทวิจัยอย่างต่อเนื่องและทำคุณประโยชน์ในด้านการศึกษาวิจัย ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ โภชนาการ และ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพ โภชนาการ และ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางอาหาร ต่อสังคมไทย เพื่อมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นใน 3 สาขา ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ โภชนาการ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร จำนวนสาขาละ 1 รางวัลต่อปี

 

ทำเนียบนักวิจัยที่ได้รับรางวัล


 

 

ข่าวสารอายิโนะโมะโต๊ะ อวอร์ด