โครงการ : “ASEAN+ONE SCHOLARSHIP ”

โครงการ

“ASEAN+ONE SCHOLARSHIP ”


สถานที่

 


วันที่

2 พฤษภาคม 2567


มูลนิธิฯ ได้พิจารณาผู้ผ่านการสัมภาษณ์รอบสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อต่อไปนี้
ผู้ผ่านการพิจารณาในลำดับ 1-3 ได้แก่ :
ลำดับที่ 1 :
–           นางสาวนิดา สิงขรภูมิ        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลำดับที่ 2 :
–           นางสาวชุดวิชา แก้วมีศรี     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ลำดับที่ 3 :
–           นายตารก์ อิ่มกระโทก        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ผ่านการพิจารณาในลำดับที่ 1 จะได้รับสิทธิ์ในการส่งเอกสารและรอการตอบรับอย่างเป็นทางการจากบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยทั้ง 2 ลำดับที่เลือกไว้ หากไม่สามารถได้รับเอกสารตอบรับภายในเวลาที่กำหนดมูลนิธิฯ จะให้ผู้ผ่านการพิจารณาลำดับถัดไปดำเนินการต่อทันที และหากท่านใดได้รับเอกสารตอบรับภายในเวลาที่กำหนด ท่านนั้นก็จะเป็นผู้รับทุนการศึกษาอย่างเป็นทางการต่อไป ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติทุนการศึกษาตามระเบียบและขั้นตอนของโครงการฯ

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อมูลนิธิฯ โทร 02-247-9547 (สายตรง)
Email: [email protected] หรือ Facebook: Ajinomoto Foundation Thailand มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประเทศไทย

ติดต่อกลับในวันและเวลาทำการ จ-ศ 08.00 – 17.00 น.