ประวัติ นักศึกษาทุนระดับปริญญาโท

ชื่อ นางสาวกรรณิการ์ ลีทวีทรัพย์


ประวัติการศึกษา

2557 – 2560
ได้รับทุนการศึกษาโครงการ ASEAN SCHOLARSHIP ปีที่ 5 ศึกษาวิจัย และ ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ทำงานวิจัยในหัวข้อ“Effect of slow-resistance exercise training combined with peptide supplement on muscle in elderly”
2553
Certified Dietitian of Thailand
2548 – 2552
ปริญญาตรี ภาควิชาโภชนาการและกำหนดอาหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (เกรดเฉลี่ย 3.20)
2545 – 2548
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอุตรดิคถ์ดรุณี สาขาวิทย์-คณิต

 

ปัจจุบัน

ศึกษาระดับปริญญาโท อยู่ที่มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น


ความในใจ

ขอขอบพระคุณมูลนิธิอายิโนะโมโต๊ะประเทศไทยที่ไดัมอบทุนการศึกษาซึ่งเป็นทุนให้เปล่า ให้ดิฉันได้มีโอกาสทางการศึกษาในระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ในการใช้ชีวิตในต่างแดน สัมผัสกับความงามของธรรมชาติที่เปลี่ยนไปตามดูกาล โอกาสที่ดีในการเรียนรู้และเข้าใจถึงขนบธรรมเนียมประเพณี, วัฒนธรรม, ภาษา ฯลฯ เรียนรู้การทำงาน การเข้าสังคม ระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งทั้งหมดนี้สามารถนำมาปรับใชัในชีวิตปัจจุบันและเป็นประโยชน์อย่างมากในอนาคต

GALLERY


[Best_Wordpress_Gallery id=”215″ gal_title=”Kunnika”]