ประวัติ : นักวิจัย

ชื่อ-สกุล รศ.ดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ


ปัจจุบัน:

ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร


สถานที่ทำงาน:

ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์50 ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


ประวัติการศึกษา:

 • 2520 ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีเทคนิค เน้นทาง เทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2528 ปริญญาโท สาขา Food Science and Technology University of California,Davis , ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • 2532 ปริญญาเอก สาขา Agricultural and Environmental Chemistry เน้น Food Science and Technology
  University of California,Davis , ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน:

 • 2520-2521  นักวิชาการอาหาร กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • 2521-2526 นักเคมี Technical Department บริษัทโคคา-โคล่า เอ็กซ์ปอร์ต คอปอเรชั่น กรุงเทพฯ
 • 2533-2536 อาจารย์ ภาควิชาอุตสาหกรรมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ เชียงใหม่
 • 2536-2537  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาอุตสาหกรรมการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้เชียงใหม่
 • 2537-2543  ผู้ชำนาญการพิเศษ กลุ่มวังขนาย กรุงเทพมหานคร
 • 2543-2549  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • 2549-ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขางานวิจัยที่มีความถนัดและมีความสนใจ (Research Area):

 • เทคโนโลยีจีโน้ม การค้นหาหน้าที่ของยีน และการประยุกต์ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว

รางวัลทางด้านการวิจัยที่เคยได้รับ

 • รางวัลผลงานวิจัย The Third Place Student Award on Research Paper Competition ของ North American Thermal Analysis Society หัวข้องานวิจัย The use of DSC to study the kinetics of heterogeneous and homogeneous nucleation of ice in aqueous systemsNorth American Thermal Analysis Society (2531)
 • รางวัล Sherman Leonard Memorial Student Award ของ Department of Food Science and Technology University of California, Davis, ประเทศสหรัฐอเมริกา (2531)
 • รางวัลอาจารย์ผู้มีผลการสอนดีเด่น จากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2551)
 • รางวัลอาจารย์ดีเด่น ด้านผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติสูงสุด จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร (2551)
 • รางวัล TRF-CHE-SCOPUS Researcher Award 2010* สาขา Agricultural Sciences and Technology จากผลงานเรื่องการพัฒนาโครงสร้างในเจลสตาร์ชข้าวให้ทนต่อการแช่เยือกแข็งและทำละลายโดยการเติมสารพอลิแซคคาไรด์ของไทย(2553)
 • รางวัลอาจารย์ดีเด่น ด้านผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติสูงสุด มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์ (2554)
 • รางวัลอาจารย์ผู้มีจำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติสูงสุด มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์ (2555)
 • รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์ (2556)
 • รางวัลอาจารย์ผู้มีจำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติสูงสุด มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์ (2557)
 • รางวัลดีเด่น ภาคโปสเตอร์ ในงานการนำเสนองานวิจัยโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์ (2558)