ประวัติ : นักวิจัย

ชื่อ-สกุล รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา


ปัจจุบัน:

ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์


สถานที่ทำงาน:

ภาควิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประวัติการศึกษา:

 • 2543 วิทยาศาสตรบัณฑิตเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2549 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตเภสัชวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน:

 • 2552-2555  ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและวิรัชกิจและประชาสัมพันธ์ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2552-ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
  คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2552-2555 เลขานุการและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ หลักสูตรนานาชาติคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2555-2556  รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2555-ปัจจุบัน  รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
 • 2555-ปัจจุบัน  สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2554-2558  คณะกรรมการบริหารสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทย,คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 6-9

สาขางานวิจัยที่มีความถนัดและมีความสนใจ (Research Area):

 • โภชนาการทางชีวเคมี (Nutritional Biochemistry)
 • สารพฤกษเคมี (Phytochemical compounds)

รางวัลทางด้านการวิจัยที่เคยได้รับ

 • นักวิจัยรุ่นเยาว์ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช (2553)
 • รางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติมากที่สุด ประจำคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ (2556)
 • รางวัลเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติมากที่สุด ประจำคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ (2557)
 • รางวัลผลงานวิจัยได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus/ISI มากที่สุด ประจำคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ (2556)
 • รางวัลผลงานวิจัยได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Scopus/ISI มากที่สุด ประจำคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาฯ (2557)